Informasjon fra avdelingen for psykisk helsearbeid/rus

DRIFT AV TJENESTETILBUDET VED AVDELING FOR PSYKISK HELSEARBEID/RUS UNDER KORONAEPIDEMIEN

Pasienter med psykiske lidelser kan oppleve økt sårbarhet i vanskelige situasjoner. Frykt og isolasjon kan medføre symptomøkning også hos pasienter med mild sykdom.  

Pasienter med alvorlige og langvarige rus- og/eller psykiske helseplager har økt risiko for å få alvorlig coronavirusinfeksjon og regnes som høyrisikogrupper.

Etter åpning av samfunnet er tilbudet ved avd. tilbake til normalen. Det vil imidlertid si at ved forverring av coronasituasjonen vil det igjen blir gjort tiltak som kan gå ut over det fysiske tilbudet.   Ved behov for samtaler på kontor eller hjemmebesøk gjennomføres dette i tråd med innskjerpede hygienetiltak . Alle kontaktflater med hyppig berøring desinfiseres etter hver avtale.

Psykologvirksomheten i spesialisthelsetjenesten har fremdeles noe redusert pasientkontakt og mye av tilbudet foregår fremdeles over telefon eller skype. Unntak av når dette er helt nødvendig for å redde liv eller opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom behandling må gis i direktekontakt skal smitteverntiltak sikre både pasient og behandler fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Vi ber alle besøkende om å vaske hender samt benytte håndsprit før og etter timeavtaler. Vi ber om at besøkende med feber, hoste eller sår hals utsetter sin avtale, eller ber om telefonavtale.

For nærmere avtaler nås vi på tlf mellom kl 08:00 -15:00 mandag – fredag.

Inge Einarsen, ruskonsulent/psyk.spl: 974 20 008

Anne-Jorun Paulsen, avd.leder/psyk.spl: 908 61 007

 

Trenger du hjelp eller noen å snakke med om korona?  

Corona rammer hele samfunnet og skaper mye usikkerhet og utrygghet hos mange. Du trenger ikke være syk selv om du føler uro og angst i denne tiden. Familie og de nærmeste er som alltid de viktigste støttespillerne når ting blir vanskelig og utfordrende. I denen tiden er det viktig at vi finner støtte hos hverandre. Dersom du trenger råd og hjelp kan følgende telefonnummer brukes:

Generelle råd om korona:

  Helsenorge: 815 55 015

Støtte og råd ved uro, angst og psykiske symptomer:  

  Kirkens SOS: 22 40 00 40

Ved tegn til psykisk sykdom og/eller rusproblemer:   

  Mental Helse: 116 123

 

  Legekontoret i Bø 76 11 42 00

Ved behov for øyeblikkelig hjelp: 

  113