Den kommunale vannforsyningen i Bø består av to hovedvannkilder, Trolldalen og Ramnflauget, med hvert sitt renseanlegg. Videre går det hovedvannledninger til de fleste steder i bygda, med unntak av Nykvåg og Hovden som har egne private vannverk. Hovedledningene har flere stengeventiler og er lagt i ring, slik at forsyningsområdet for hvert renseanlegg kan fordeles ut fra kapasitet, forbruk og eventuelle lekkasjer.

Hvis en situasjon skulle gjøre at en hovedvannkilde er utilgjengelig, kan vi koble inn reservevannkilder. Anleggene har også nødstrømsaggregat slik at vannforsyningen opprettholdes ved strømbrudd.

Ved inngangen til 2016 var det 1710 abonnenter på kommunal vannforsyning, hvorav 1469 var boliger.

Renseanlegg

Renseanleggene ble bygget og tatt i bruk i 1993-94 og er stort sett helt like. Vannet tas inn fra kilden og føres først gjennom filterkammer med marmor, deretter gjennom UV-belysning før det sendes ut på nettet. Som beredskap har vi også muligheten til å tilsette klor dersom det skulle oppstå behov for ekstra rensing.

Hvert av anleggene har en maksimal kapasitet på 45 liter per sekund, men gjennomsnittsforbruket ligger bare på ca 15-20 l/s, og varierer med tid på døgnet og årstid.
De siste 15 årene har totalforbruket vært på ca 1,2 milliarder liter vann per år.

I tiden fremover er det planlagt å oppgradere styringssystemet på renseanleggene, som har snurret og gått døgnet rundt siden anleggene var nye.

Vannkvalitet

Det blir tatt hyppige prøver av vannet, både fra råvannet fra kilden, fra vannet som leveres ut på nettet fra renseanlegget, og fra flere punkter rundt om på ledningsnettet. Prøvene blir levert til et laboratorium på Sortland som analyserer vannet ut fra flere parametere som farge, surhetsgrad, bakterieinnhold, giftstoffer osv.

I 2015 hadde vi på vannet ut fra renseanleggene kun ett avvik, hvor fargen på vannet var akkurat over grensen.