1. Lag og foreninger kan etter søknad innvilges tilskudd til tiltak som bidrar til det gode liv i Bø og/eller som bidrar til et positivt omdømme for Bø.

 

Tilskudd kan gå til:

- Drift av lag og foreninger som har barn og unge som aktive/deltakende medlemmer. Tilskudd tildeles etter fordelingsnøkkel kr 100,- per aktiv medlem under 18 år. (Søknadsfrist 30.april)

- Etableringsstøtte for nye lag og foreninger. Fast sum 3000,- (ingen søknadsfrist)

- Prosjekter, arrangementer og andre former for tiltak i regi av frivillig sektor, her også i form av kjøp av profilering for kommunen (ingen søknadsfrist)

- Kompetanseheving (ingen søknadsfrist)

 

2. Alle lag og foreninger registrert i Brønnøysundregisteret som driver en eller annen kulturell virksomhet i Bø kommune kan søke. Slike tilskudd kan ikke tildeles bedrifter eller privatpersoner. Søknader med tiltak som retter seg mot barn- og unge eller som bidrar til et helsefremmede bo- og nærmiljø vil kunne få vektlagt dette i vurderingen av søknaden.

 

3. Følgende opplysninger bør framkomme i søknaden:

- Opplysninger om organisasjonen – hvem er søker?

- Kontonummer

- Ved søknad om prosjektstøtte: Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – hva er målet?

- Ved søknad om prosjektstøtte: Budsjett – som minimum kreves et kostnadsoverslag samt en beskrivelse av andre inntektskilder, inkludert søknadssum

- Ved søknader om driftstilskudd skal medlemslister med fødselsår/alder legges ved

- Ved søknader om driftstilskudd ønsker vi også litt kort info om foreningens virksomhet og aktivitet

 

4. Søknaden sendes elektronisk til post@boe.kommune.no eller per brev til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

 

5. Midlene vedtas av kommunestyret i de årlige budsjettene. Tilskudd kan kun tildeles for inneværende budsjettår og så lenge det er penger igjen på budsjettet. Søknader behandles fortløpende.  Søknadsfrist for driftsmidler er 30. april.