16. februar 2023 vedtok formannskapet i Bø å legge ut forslag til Forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg ut på høring.

Høringsfrist er satt til 04.05.2023. Forslag på endringer til forskrift kan sendes til post@boe.kommune.no og merkes "Forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg".

For informasjon om forslag til forskrift kan kan varabrannsjef Torfinn Johnsen kontaktespå e-post: torfinn.johnsen@boe.kommune.no

 

 

Forslag til forskrift:

Forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, Bø kommune (Nordland)

Dato:                           16.02.23

Høring:                       09.03.23-04.05.23

Ikrafttredelse:            xx.xx.xxxx

 

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Bø kommune «xx.xx.xxxx» med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at kommunens kostnader knyttet til tilsyn og feiing av fyringsanlegg dekkes i tråd med brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for eier av fyringsanlegg i kommunen.

Forskriften gjelder gebyr for tilsyn og feiing som gjennomføres av, eller i regi av, kommunen.

§ 3.Definisjoner

I forskriften skal følgende begreper forstås slik:

a.

Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et byggverk med fyringsanlegg. Med eier forstås også  

andelseier og fester av tomt.

 

b.

Feiing: Rengjøring av røykkanal og uttak av sot.

 

c.

Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme produseres ved

forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal, og matesystem for

brensel.

 

d.

Røykkanal: Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft,

herunder anbringer, røykrør og skorstein.

 

e.

Skorstein (pipe): Loddrett del av røykkanal. En skorstein kan bestå av flere loddrette røykkanaler.

 

f.

Tilsyn: Å kontrollere at plikter gitt i, eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes.

§ 4.Hva tilsyns- og feiegebyret dekker

Gebyret skal dekke kommunens kostnader knyttet til tilsyn og feiing av fyringsanlegg.

§ 5.Plikt til å betale gebyr

Gebyret dekker tilsyn og feiing.

Tilsyns- og feiegebyret faktureres eier som har registrert fyringsanlegg, med mindre annet fremgår av forskriften. Gebyret innkreves uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke.

Gebyrene innkreves selv om feier, etter varsel og oppmøte, ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget og av den grunn ikke har utført tilsyn og feiing.

§ 6.Tilsyns- og feiegebyr

Kommunen vurderer behovet for tilsyn og feiing med fyringsanlegg, fastsetter et intervall, og bestemmer når tilsyn og feiing skal utføres.

Tilsyns- og feiegebyret innkreves årlig. Tilsyns- og feiegebyret faktureres på første termin sammen med øvrige kommunale avgifter og gebyrer, og skjer uavhengig av når tilsyn og feiing finner sted.

Feiegebyret avhenger av antallet røykkanaler/ skorsteiner på eiendommen.

§ 7.Fastsettelse av gebyr

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret for det påfølgende år, og kunngjøres på kommunens nettsider.

§ 8.Unntak fra gebyrplikt

Kommunen gir etter søknad fritak fra å betale gebyr etter denne forskriften i følgende tilfeller:

1.

Eier bekrefter og dokumenterer skriftlig at ildstedet er koblet fra røykkanalen.

 

2.

Eier bekrefter og dokumenterer skriftlig at røykkanalen i skorsteinen er lukket ved blending.

 

3.

Eier bekrefter og dokumenterer skriftlig at fyringsanlegget er tilsvarende sikret mot bruk.

Gebyrplikten opphører ikke før vedtak om gebyrfritak er fattet. Når gebyrfritak er innvilget, fakturerer ikke kommunen tilsyns- og feiegebyr fra påfølgende år.

§ 9.Myndighet

Bø brann- og redningskorps utøver myndighet etter forskriften.

Økonomiavdelingen krever inn gebyr etter forskriften.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft «xx.xx.xxxx».