Trykk her for å lese gjeldende plan.

Boligpolitisk plan er et strategisk verktøy for å planlegge kommunens mål, tiltak og prioriteringer innenfor boligområdet.

- Det er først og fremst et privat ansvar å skaffe seg et sted å bo, og de fleste gjør det på egenhånd. Boligpolitikken handler derfor i stor grad om å stimulere til
velfungerende boligmarkeder gjennom effektive plan- og byggeprosesser. I tillegg regulerer boliglånsforskriften gjeldsgraden i husholdningene, og ulike boliglover sikrer balanse mellom partene i eie- og leiemarkedet, skriver regjeringen i Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024). Trykk her hvis du vil lese strategien.

Den nasjonale strategien drøfter derfor mest dem som har problemer med å skaffe seg innpass i boligmarkedet. I strategien står det:

-Vanskeligstilte på boligmarkedet er ikke en bestemt gruppe i samfunnet, men et begrep som brukes om personer og familier som sliter med å få dekket
boligbehovene sine. Vi definerer vanskeligstilte på boligmarkedet som dem som ikke selv er i stand til å skaffe seg eller beholde en egnet bolig, og som befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:
• er uten bolig
• står i fare for å miste boligen sin
• bor i uegnet bolig eller bomiljø

I planprogrammet for planarbeidet med ny samfunnsplan, skrives det:

-Dagens kommuneplan har “Det gode liv i Bø” som visjon. Hovedmålet i planen er å stoppe befolkningsnedgangen og jobbe for vekst i folketallet. Kommuneplanen slår fast at folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for alle planer og vedtak. Utviklinga i Bø skal ta utgangspunkt i bærekraftprinsippet. Videre er kommuneplanen bygd opp rundt følgende satsingsområder:
*Videreutvikle det gode liv i Bø 
*Skape flere arbeidsplasser
*Flere skal bo i Bø

Alle står fritt til å sende innspill om hva de selv ønsker. 

Som et tips kan vi nevne tre spørsmål: Hvilke boligpolitiske grep kan Bø kommune gjøre for å bidra til at Det gode liv i Bø blir realisert? Hvordan skal boligpolitikken være for at det kan bli skapt flere arbeidsplasser i Bø? Er det noen boligpolitiske grep som kan gjøres for at flere skal bosette seg i Bø?

Frist for å sende inn innspill: 10. mars 2024.

Innspill sendes til: post@boe.kommune.no. Merk innspillet med 2024/110.