Næringslivet i Bø

Bø kjennetegnes av nærhet til store og viktige naturgitt ressurser på hav og land. Dette kommer først og fremst til syne i fiskeri - og landbruksnæringa som samlet står for ca.65 % av sysselsettinga i privat sektor. I Bø finnes også store malm og steinforekomster som hittil er lite utnyttet. Plassert på yttersida av Vesterålen er det kort avstand til viktige fiskefelt. I dag dominerer torskefisket og store mengder stor fin torsk blir ilandført av lokalflåten.