Lange og rike næringstradisjoner har også bidratt til at Bø sitter inne med solide menneskelige ressurser i primærnæringene, og i avledede næringer som f.eks. fiskeindustrien.

Bøfjerdingene har alltid hatt vilje til nyskaping. Det er en bøfjerding som har utviklet seihesja og vi har utmerket oss med å utnytte seien som råstoff. Det store seifisket utenfor Bø på 70-tallet gjorde at bøfjerdingene bygde opp filetproduksjon av sei. Vi var de første til å slepe levende seiposer i åpent hav, og de første til å sette snurrevadnot på djupt vann. Bøfjerdinger har utviklet et fiskehånderingssystem til bruk i fiskeflåten som gir fisk med ypperste kvalitet og en bedre arbeidssituasjon. Bare på få år er dette systemet solgt i flere hundrede eksemplarer.

Nyskapingsviljen er ofte parret med god kompetanse. Særlig innen fiskeoppdrett er Bø kjent for høy kompetanse, kvalitet og effektivitet landbruksnæringa finnes mange gårdbrukere med høy fagkompetanse. Næringslivet og Bø generelt karakteriseres likevel mer av erfaringskompetanse og relativt svak formell kompetanse.

Reiselivsnæringa har så langt vært preget av mange små operatører, der reiselivsvirksomheten inngår som ei binæring. Dette er imidlertid under endring. Nye reiselivsbedrifter ser dagens lys og flere er under planlegging. Bø er en interessant reiselivsdestinasjon basert på sin varierte natur. De mange turløypene og tilgjengelige fjellene gjør Bø til et hikers paradise. 

Bø har en stor offentlig sektor. De økonomiske overføringene fra staten er dermed svært avgjørende for bøsamfunnets livsvilkår og levedyktighet.

Rammebetingelsene for næringslivet i Bø har endret seg stadig, i form av endring i statlig medvirkning, markedsforhold, ressurstilgang og kvotepolitikk. Sammenholder vi dette med den lange perioden med bl.a synkende folketall og høy ledighet, har dette bidratt til at bøfjerdingene har utviklet en "uværskompetanse" eller en evne til å ´stå han avª under skiftende omstendigheter.

I Bø gir gode nærmiljøer, et rikt organisasjonsliv og fritidstilbud, lite kriminalitet og et godt utbygd offentlig omsorgstilbud, en trygghet som verdsettes både av unge og eldre. Gode oppvekstforhold og trygghet sammen med vilje til utvikling,bidrar også til at Bø fostrer mange dyktige elever og studenter. Vi eksporterer dessverre altfor mange ungdommer som senere utmerker seg og går inn i viktige posisjoner i andre deler av landet.