Når søknaden er godkjent etter plan- og bygningsloven (og eventuelt jordloven om det skulle være aktuelt), avtales oppmåling på tomta (plassering av grensemerker i samråd med eier og naboer). Tomten måles inn i et tidligere fastlagt grunnlagsnett, og føres inn i matrikkelen. Det tildeles nytt bruksnummer som tinglyses i grunnboken, og utstedes matrikkelbrev. Oppmåling utføres normalt kun i perioden 01.mai til 15.oktober.

Kommunen kan også påvise bortkomne grensemerker (de som er satt ut av kommunen etter 1977). Dette er også en gebyrbelagt tjeneste.

Etter at matrikkelbrev er utarbeidet kan kommunen veilede i forbindelse med utstedelse av skjøte. Skjøtet må tinglyses for at den nye eieren skal bli registrert som hjemmelshaver hos Tinglysingen. Det er selger av eiendommen som er ansvarlig for å sende inn skjøte til Tinglysingen. Den nye eieren må sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen før eierskifte, eller eventuelt søke om konsesjon dersom det er aktuelt.
 

For mer informasjon, se hjemmesiden til kartverket: https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser