Oppmåling / deling av grunneiendom

Skjema til alle formål.

For deling av eiendom skal deling være godkjent etter plan- og bygningsloven. Det er i utgangspunktet den som eier eiendommen som skal deles, som kan søke om deling på fastlagt blankett. I de fleste tilfeller er det viktig at søkeren tar direkte kontakt med oppmålingsmyndigheten i kommunen før søknad leveres. Dette fordi det som regel er behov for diverse andre søknader f.eks. søknad om avkjørsel og/eller søknad om utslipp.

Når søknaden er godkjent etter plan- og bygningsloven og gebyr for delingen er betalt, berammer oppmålingsingeniøren kartforretning (plassering av grensemerker i samråd med eier og naboer). Tomten måles inn i et tidligere fastlagt grunnlagsnett. Det tildeles nytt bruksnummer og utarbeides målebrev.

Kommunen kan også påvise bortkomne grensemerker (de som er satt ut av kommunen etter 1977). Her må det også betales gebyr.

Etter at målebrev er utarbeidet kan kommunen veilede i forbindelse med utstedelse av skjøte. Skjøtet må tinglyses for at den nye eieren skal bli registrert som hjemmelshaver hos sorenskriveren.