Forurensningsforskriften fastsetter at gebyr skal beregnes på grunnlag av vannforbruk, som enten skal måles eller stipuleres. Både kommunen og abonnenten kan kreve at vannforbruket skal måles. Forskriften fastsetter videre at den enkelte gebyrpliktige selv må bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning. For eiendom som ikke brukes som bolig, og hvor det ikke er fastsatt særlige regler eller inngått særlig avtale, skal forbruket baseres på målt forbruk.

Regelverket stiller altså ikke noen krav til at vannmåler skal innføres generelt for alle abonnenter, men kommunen kan bestemme dette dersom det er ønskelig. Generelt er bruk av vannmåler i Norge lite utbredt blant boligabonnenter, mens det er mer vanlig blant næringsabonnenter. Enkelte kommuner har veldig høy dekningsgrad, noen opp mot full dekning.

I Bø kommune har vi valgt å ikke innføre krav til vannmåler for boliger/fritidsboliger, mens næring og gårdsbruk skal ha dette. Hver abonnent skal ha egen måler, og ved flere forbrukssteder (eks. utleieleilighet) så kan abonnenten etter eget ønske installere flere målere.

Fra 01.01.2017 er det søknadsplikt for nye vannmålere, samt krav om at installasjonen skal utføres av godkjent foretak.

 

Bestemmelser om vannmålere
Skjema for vannmålere
Vannmåleravlesning