De fleste innbyggerne i kommunen har private avløpsanlegg, men på tettstedene Eidet, Straume og Steine er det kommunale anlegg med totalt 534 tilknyttede abonnenter. Den store geografiske størrelsen og den relativt spredte bebyggelsen i kommunen gjør det krevende og kostbart å bygge ut kommunalt avløpsnett.

I hovedsak består avløpsrensingen av slamavskillere som tømmes jevnlig av Reno-Vest, og ellers utløpsledninger til resipient i sjø. Kommunen har ingen større renseanlegg for avløp.