Oppfølgingsteam

Barn eller unge med store og sammensatte behov kan ha behov for et oppfølgingsteam. Når barnet har tjenester fra flere ulike faginstanser er det viktig at tjenestene samarbeider godt. Formålet med et oppfølgingsteam er å yte tilrettelagte, koordinerte og tverrfaglige tjenester. Oppfølgingsteamet er til enhver tid satt sammen av faginstanser som ditt barn har behov for, og koordinator leder arbeidet og sikrer at alle i teamet jobber i samsvar med barnets og familiens mål og ønsker.

Oppfølgingsteamet har møter etter behov og koordinator avgjør hyppigheten i samråd med familien. I forkant av et møte vil koordinator avklare møteagenda og kalle inn kun relevante tjenesteytere basert på denne. Slik sikrer man at møtet ikke blir for stort og overveldende med mange deltakere, men at de som kalles inn rekker å forberede seg, og at man får effektive og nyttige møter for alle parter.

Individuell plan (IP) og koordinator

Hvis ditt barn har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan vedkommende ha rett på en individuell plan (IP), samt en egen koordinator som leder plan- og teamarbeidet. En IP beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide slik at barnet ditt får en helhetlig oppfølging. Planen lages i samarbeid mellom barnet, familien og tjenesteyterne, og oppdateres fortløpende. Planen skal være basert på barnets behov og hva som er viktig for dere som familie. I planen skal det også nedfelles konkrete mål, hvem som har ansvar for hva, til hvilken tid tjenestene skal gis og når tiltakene skal evalueres.

En koordinator er en person som skal legge til rette for at tjenesteyterne samarbeider godt, slik at barnet og familien får en koordinert og helhetlig oppfølging. Som regel vil koordinator være én av tjenesteyterne som barnet mottar tjenester fra, men dere kan komme med ønsker om hvem dere vil ha som koordinator. Koordinatoren har det overordnede ansvaret for å følge opp arbeidet med IP-en og oppfølgingsteamet. 


Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere tjenestene til familien og barnet, samt passe på at kommunen ivaretar sitt ansvar for oppfølging og tilrettelegging.

 

Hvis du har et barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan du søke om oppfølgingsteam, individuell plan, koordinator og barnekoordinator ved å fylle ut skjema for tjenester innen pleie og omsorg eller henvende deg til tjenestekontoret via sentralbordet på telefon 76 11 42 00, for veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjema.