Tom
Hjelpemiddeltekniker Tom Jakobsen

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel skal bidra til å vedlikeholde og stabilisere eksisterende funksjonsevne, eller bidra til å øke denne, samt redusere praktiske utfordringer og lette pleiesituasjoner.  Det kan gi økt selvhjelp og føre til mer aktivitet. 

 

 

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte bruker. Dette innebærer blant annet å gi råd om hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse, kartlegge behov ut fra funksjon, veilede i forflytningsteknikker eller bistå i boligtilpasning. En ergoterapeut eller fysioterapeut vil på bakgrunn av en funksjonsvurdering veilede, tilpasse, informere og søke om aktuelle hjelpemidler til deg. 

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte bruker. Dette innebærer blant annet å gi råd om hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse, kartlegge behov ut fra funksjon, veilede i forflytningsteknikker eller bistå i boligtilpasning. 

Vår hjelpemiddeltekniker registrerer, leverer, tilpasser og vedlikeholder hjelpemidlene, ofte i tett samarbeid med ergoterapeuten. Hjelpemiddelteknikeren jobber også med velferdsteknologi, trygghetsalaramer og digital hjemmeoppfølging (DHO). 

 

 
Erik
Ergoterapeut Eirik Rødsand

Ergoterapi

Ergoterapi bygger på at det er en nær sammenheng mellom aktivitetene vi utfører og helsen vår. Helseproblemer kan gi aktivitetsbegrensninger, og uheldig utføring av aktiviteter kan gi helseproblemer. Det er denne sammenhengen som er utgangspunktet for all ergoterapi. Ergoterapeuter kan gjennom tilpasning av aktiviteter bidra til å forebygge helseskader, og til å fremme helse.

Innen ergoterapi er det syv spesialiteter eller fagarenaer: Allmennhelse, barns helse, eldres helse, mental helse, somatisk helse, arbeidshelse og folkehelse. (Store medisinske leksikon)

 

Vår ergoterapeut vil på bakgrunn av en funksjonsvurdering veilede, informere og søke om aktuelle hjelpemidler til deg. Ergoterapeuten har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, inkludering og deltakelse for barn, unge og voksne med utfordringer i dagliglivet. Sammen med deg, vil ergoterapeuten finne løsninger som gjør at du kan leve et aktivt og meningsfylt liv. 

Syns- og hørselskontakt

I Bø kommune er det ergoterapeuten som er både synskontakt og hørselskontakt. Syns- og hørselskontakten er hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen, og kan bistå med opplysninger, søknader og opplæring i syns- og hørselshjelpemidler. Syns- og hørselskontakten gir også veiledning og støtte til pårørende og helsepersonell rundt den syns- eller hørselshemmede, og kan gi råd om tilrettelegging i det fysiske miljøet. Det er gratis å motta tjenester fra syns- og hørselskontakten.