Den totale lengden for vann- og avløpsledninger som er registrert i det digitale kartverket i kommunen er på 176 km. I tillegg kommer stikkledninger fra hovedledningen til hvert enkelt bygg, samt de ledningene som ikke er registrert inn enda. Kommunen har blant annet overtatt en del private vannverk, hvor kartleggingen ikke enda er ferdigstilt.

158 km av ledningsnettet er enten lagt før 1970 eller har ukjent alder, slik at arbeidet med kartlegging og fornyelse er noe som vil prioriteres fremover.

Stort sett er de fleste ledninger i kommunen i plast (PE, polyetylen), og det er i hovedsak det som blir brukt på alle nye rørledninger.

Det er registrert 398 kummer på ledningsnettet, men siden de fleste stikkledninger blir lagt uten tilknytning i kum vil det totale antall koblingspunkter være langt høyere.