Avdeling for psykisk helsearbeid og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe mennesker der de fleste har spesial/ videreutdanning fra rus- eller psykiatrifeltet.

Ruskonsulent og psykatrisk sykepleier jobber 50% av tiden i FACT Vesterålen. Et samarbeidsprosjekt mellom Lofoten og Vesterålen DPS og Vestrålskommuner.  For å lese mer om FACT kan du gå til FACT.

Vi har et nært samarbeid med den øvrige helse- og sosialtjenesten i kommunen og samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 2. og 3.-linja.

Tilbud om bolig tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser/rus.

Personalet her jobber turnus dag/aften hele året mellom kl 08:00 - kl 22:30, tlf.nr: 915 85 252

  • Dagtilbud psykiatri 1 dag pr uke 
  • Miljøterapeutiske tiltak i og utenfor hjemmet
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Samtaler/støttesamtaler
  • Nettverksbygging
  • Koordinering av de tiltak og tjenester våre brukere omfattes av
  • Tilbud fra ruskonsulent
  • FACT

Mennesker med rus/- eller psykiske problemer/lidelser kan ta direkte kontakt med avdelingen, eller via venner/familie, eller etter henvisning fra lege eller annet støtteapparat.

Avdelingen har ingen akuttfunksjon.

Akutte henvendelser gjøres til legevakt, tlf.nr: 116 117.