Psykisk helsearbeid

Kommunen sin psykiatritjeneste er fra 01.05.01 samlet under Avdeling for psykisk helsearbeid (APHA).

Avdeling for psykisk helsearbeid og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe mennesker der de fleste har spesial/ videreutdanning fra rus- eller psykiatrifeltet.
Nærmeste leder for avdelingen er leder Helseavdelingen Susanne Skog-Leite.

Avdelingen er organisert som følger:

 • Leder/psykiatrisk sykepleier: Anne-Jorun Paulsen, tlf: 76 11 42 67, mobilnr: 908 61 007.
 • Ruskonsulent/psykiatrisk sykepleier: Inge Einarsen, tlf: 76 11 42 65, mobilnr: 974 20 008
 • 1 vakant stilling som miljøterapeut.
 • Avdelingen har i tillegg tilsynslegefunksjon som ivaretas av kommuneoverlege Anders Svensson.

Avdelingen er et lavterskeltilbud som i hovedsak gir tilbud til personer over 18 år med psykiske lidelser/problemer-rus. Åpningstid mellom kl 08:00 – 11:30 (lunch mellom kl 11:30 – 12:00) og fra kl 12:00 – 15:30/16:00 (sommertid/vintertid).

I tillegg gis det tilbud om bolig tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser/rus.

Personalet her jobber turnus dag/aften hele året mellom kl 08:00 - kl 22:30, tlf.nr: 915 85 252

Personal i turnustjenesten:

 • Miljøarbeider/fagarbeider: Gerd-Malen Tobiassen
 • Miljøterapeut/psykiatrisk sykepleier: Roy R Gaasland
 • Miljøarbeider/psykiatrisk hjelpepleier: Eva Ringstad
 • Miljøterapeut/sosionom: Nina Tharaldsen
 • Miljøarbeider/hjelpepleier: Reidar Markussen
 • Miljøarbeider/fagarbeider: Birthe N Pedersen

Tilbudet avdelingen kan gi omfatter i grove trekk:

 • Dagtilbud psykiatri 1 dag pr uke (pr d.d. eksisterer ikke dette tilbudet pga personalmangel)
 • Miljøterapeutiske tiltak i og utenfor hjemmet
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Samtaler/støttesamtaler
 • Nettverksbygging
 • Koordinering av de tiltak og tjenester våre brukere omfattes av
 • Tilbud fra ruskonsulent

Vi har et nært samarbeid med den øvrige Helse- og sosialtjenesten i kommunen og samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 2-dre og 3-dje linja.

Mennesker med rus/- eller psykiske problemer/lidelser kan ta direkte kontakt med avdelingen, eller via venner/familie, eller etter henvisning fra lege eller annet støtteapparat.

Avdelingen har ingen akuttfunksjon.

Akutte henvendelser gjøres til legevakt, tlf.nr: 116/117.

 

Susanne Skog-Leite

Leder, helseavdelingen