Vintervedlikeholdet på kommunale veier er inndelt i 4 roder og blir i helhet utført av innleide private entreprenører.
Under er det muligheter for å se på utløsende standard for brøying og strøing med sand.
Ønsker du klarhet eller har innvending på vintervedlikehold send brev til Veaveien 50, 8475 Straumsjøen eller mail til post@boe.kommune.no merket "vintervedlikehold kommunale veier".


Brøyting

   Brøyting settes i gang ut i fra verdiene i tabellen under:

Veitype Standarkrav
Utløsende snømengde:
Samlevei    6 cm våt  / 10 cm tørr
Adkomstvei 8 cm våt  / 15 cm tørr
Gang- /sykkelvei Brøytes sammen med tilstøtende vei

Snømengde skal måles på et sted der snøen hverken blåser bort eller samles i fonner.

Ved snøvær om natten skal samleveier være gjennombrøytet innen kl 06:00. Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl 07:00 og på søndager og helligdager til kl 09:00.

Adkomstveier brøytes etter at samleveiene er gjennombrøytet. Brøyting av fortau og gang-/sykkelvei skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Utførelsen må koordineres med brøying av kjørebane.

Fortau og gang-/sykkelvei plasseres i samme veitype som tilhørende bilvei. Som hovedregel skal skolevei brøytes som samlevei. Gågater, trapper og torg brøytes med samme standard som samlevei, men tidsfristene forskyves (utsettes med) 1 time.

I tiden mellom 21:00 og 06:00 må trafikanter akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Ved særlig store snømengder kan det forekomme at adkomstveier ikke er fremkommelige i denne perioden.
Strøing

Sand
Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustende biler å komme opp bakker etc., skal det strøes. (Friksjonskoeffisient under ca. 0,25). Strøing utføres som punktstrøying i vanskelige stigninger, kurver og mot veikryss. Det må på forhånd bestemmes hvilke partier av en veistrekning som skal strøs. Fortau/gangbane skal strøs minst så godt at forgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Strøing skal også utføres på busslommer. Når friksjonskravene tilsier det, skal punktstrøing være utført innen morgnen- og ettermiddahstrafikken starter, henholdsvis klokken 06:00 og 15:00.

En friksjonskoeffisient på 0,25 betyr at en bil med hastighet på 60km/t vil kunne stanse på ca 60.m.