Lån

Bø kommune låner ut penger fra Strategisk Næringsfond til prosjekter/tiltak som bidrar til å videreutvikle arbeidsmarkedet og næringslivet i Bø.

Kommunestyret har vedtatt noen vilkår for at du skal kunne få lån fra Strategisk Næringsfond. Som hovedregel kan du få inntil 10% av samla finansieringsbehov i lån fra Bø kommune – men ikke mer enn 500 000,- og ikke mer enn egenkapitalen. Vi anbefaler at du leser regelverket for Strategisk Næringsfond før du søker.

Du søker om lån fra Strategisk Næringsfond ved å sende oss et vanlig brev. Send brevet med eventuelle vedlegg per e-post til post@boe.kommune.no eller som postbrev til Bø kommune, Kultur- og næringsetaten, Veaveien 50, 8475 SRAUMSJØEN.

 

Tilskudd

I Bø kommune ønsker vi at støtte fra Kommunalt Næringsfond skal bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Bø kommune, samt bidra til at Bø kommune blir mer attraktiv å bo i og flytte til. 

Tilskudd fra kommunale næringsfond skal bidra til å realisere nasjonale, fylkeskommunale og kommunale mål for regional utvikling. Du finner forskriften for midlene her. Dessuten har kommunestyret vedtatt noen vilkår for at du skal kunne få tilskudd fra Kommunalt Næringsfond. Som hovedregel gis det støtte til prosjekter; investeringer kan støttes i form av lån fra Strategisk Næringsfond. Vi anbefaler at du leser regelverket for Kommunalt Næringsfond før du søker.

Skal du søke om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond, går du inn på regionalforvaltning.no. Her skal du først registrere deg som søker. Deretter legger du inn de opplysningene som etterspørres – trinn for trinn. Du kan også laste opp vedlegg.  

Tidligere ble det årlig overført ca. kr. 525 000,- fra Nordland Fylkeskommune til dette formålet. Slik er det ikke lengre, men Bø kommune overfører midler til fondet internt og bruker fortsatt regionalforvaltning og regelverket. 

 

Ekstraordinært tilskudd ifm. Covid-19

Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. Bø kommune mottar i overkant av 1 million kroner til dette formålet.

Målgruppen (søker) er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. 

Hva vektlegges i søknaden?

Kriterier for måloppnåelse:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Formål:

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Regelverket og forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Skal du søke om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond, går du inn på regionalforvaltning.no. Her skal du først registrere deg som søker og deretter søke på ekstraordinært kommunalt næringsfond Bø kommune ifm. Covid 19. Deretter legger du inn de opplysningene som etterspørres – trinn for trinn. Du kan også laste opp vedlegg. 

 

Ta gjerne kontakt med kultur- og næringsetaten om du har spørsmål eller ønsker mer veiledning. Kanskje er ideen din så god at du kan få napp i en av Innovasjon Norge sine ordninger? Vi bistår gjerne!