Psykososialt beredskapsteam

Bø Kommune har et Psykososialt beredskapsteam som består av kommuneoverlege, lennsmannsetat, psykisk helsearbeid, helsestasjon, skoleetat og prestekontor. Andre deltakere innkalles ved behov.

Teamet har som oppgave å fordele ansvar og arbeidsoppgaver i krisesituasjoner og sorgarbeid. Veiledning og støtte til aktive hjelpere samt evaluere tiltak. Teamet kartlegger tilgjengelige ressurser for oppfølging og sørger for at de som er rammet får oppfølging.

Teamet kan kontaktes dersom det er behov for hjelp med psykososial oppfølging ved akutte kriser og katastrofer utover det som det ordinære hjelpeapparatet yter.

For voksne er det leder psykisk helsearbeid Anne-Jorun Paulsen som kontaktes.

For barn og unge er det helsesøster Gunnhild Paulsen som kontaktes.

Medlemmene har ikke beredskapsvakt og tilgjengeligheten kan derfor variere for hvert enkelt medlem.

Oppnår man ikke kontakt med medlemmene av teamet ringer man Kommuneoverlege Anders Svensson. Evt. legevakt eller politi som er de tjenestene som har døgnkontinuerlig vakt.

Nyttige telefonnr:

Lennsmannsetaten:                  02 800, nødtlf. 112 

Prestekontoret:                         76 11 43 65

Legekontoret:                            76 11 42  00 - linje 220 øhj.

Vakthavende lege:                    116 117, 971 73 356

Kommuneoverlege Anders Svensson privat:   416 82 489

Vesterålen legevakt og AMK har alle aktuelle mobilnummer til legene i Bø 

Avd. for psykisk helsearbeid: 76 11 42 67 / 76 11 42 63, 908 61 007

Miljøtjenesten til kl 22.30:       915 85 252

Anne-Jorun Paulsen privat:    990 06 268

Helsestasjonen:                       76 11 42 43 / 76 11 42 46

Gunnhild Paulsen privat:        915 16 888

Skolekontoret:                         76 11 43 17

Liv-Karin Steinsvik privat:      905 67 417

Barnevernet:                            76 10 81 00 - 
                                                   979 93 800 (fredag kl 15.30-søndag kl 09.00)