Det psykososiale kriseteamet i Bø kommune består av kommuneoverlege, lennsmannsetat, psykisk helsearbeid, helsestasjon, skoleetat og prestekontor. Andre deltakere innkalles etter behov.

Teamet har som oppgave å fordele ansvar og arbeidsoppgaver i krisesituasjoner og sorgarbeid. Teamet skal også gi veiledning og støtte til aktive hjelpere, samt evaluere tiltak. Teamet kartlegger tilgjengelige ressurser og sørger for at de som er rammet får nødvendig oppfølging.

Teamet kan kontaktes dersom det er behov for hjelp med psykososial oppfølging ved akutte kriser og katastrofer utover det som det ordinære hjelpeapparatet yter.

For voksne er det kommuneoverlege Anders Svensson som kontaktes.

For barn og unge er det helsesykepleier Linda Sommerseth som kontaktes.

Medlemmene har ikke beredskapsvakt og tilgjengeligheten kan derfor variere for hvert enkelt medlem.