Photo by  a href="https://unsplash.com/@adamsky1973?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Ny kommunal kompensasjonsordning - koronatiltak

Bø kommune har fått kr 250 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Målet for ordningen er de som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Åpne saken og se om du er en av disse. Alle søknader sendes inn via www.regionalforvaltning.no og behandles der. Søknadsfrist er 3.5.2021. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig.

 

Photo by  a href="https://unsplash.com/@freestocks?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Bø kommune ønsker å inngå tilvisingsavtale for utleieboliger

Bø kommune ønsker å inngå tilvisingsavtale med ett eller flere firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et tillegg til kommunens egne utleieboliger. En tilvisingsavtale med kommunen gir muligheter for finansiering gjennom Husbanken.

Bø kommune har mål om å være en aktiv og næringsvennlig kommune.

Bø kommune ønsker å ta lederrollen i arbeidet for å utnytte de muligheter og fortrinn som fins i Bø. I første rekke knytter fortrinnene seg til forhold som beliggenhet, tilgang på naturressurser og kompetanse innenfor noen bransjer. Det gjelder landbruk, sjømatnæringa med fiskeri og oppdrett og mineralnæringa. Vi vil følge opp næringsaktører som vil og kan, slik at kommunen kan bidra som tilrettelegger på en best mulig måte. Kultur- og næringsetaten skal jobbe på alle områder som er viktige for næringsutvikling.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelsene og miljøet. Kommunen har plikt til å beskytte innbyggerne for miljøfaktorer som kan skade helsen vår. Forskrift om miljørettet helsevern, hjemlet i Folkehelseloven forteller hvordan oppgavene skal utføres.