Regelverk.png

Etter plan- og bygningsloven heter det at en bygning ikke kan føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann samt slokkevann. I tillegg skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre vannledning/avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift har noen bestemmelser som omhandler vann- og avløpsanlegg.

Videre gjelder drikkevannsforskriften og forurensningsforskriften. Det er også krav til godkjenning for vannforsyningssystemer som forsyner minst 20 husstander/hytter eller minst 50 personer, eller som forsyner helseinstitusjoner eller skole/barnehage.

Etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg gjelder det at for nye vann- og avløpsanlegg skal disse være eid av kommunene, og at eksisterende anlegg kun kan selges eller på annen måte overdras til kommuner. Dette gjelder ikke for mindre vann- og avløpsanlegg.

For den enkelte huseier kan eiendommen enten ha privat vannforsyning/avløpsløsning alene eller sammen med naboene (brønn, septikktank, små renseanlegg/infiltrering etc), eventuelt kan eiendommen være tilknyttet et større privat eller kommunalt anlegg.
I Bø kommune er det lagt vannledninger for kommunal vannforsyning i mesteparten av kommunen, slik at det de senere årene er mange som har gått vekk fra private brønner. I Nykvåg og Hovden er det imidlertid egne private vannverk.
På avløpssiden er det kun kommunalt avløpsanlegg på tettstedene Eidet, Straume og Steine. Ellers i bygda er det private anlegg, eksempelvis med septiktank, minirenseanlegg eller infiltrasjonsanlegg.

Ved etablering av ny privat vannforsyning er det i utgangspunktet ikke søknadsplikt til kommunen på det, men bestemmelsene i plan- og byggningsloven med tilhørende forskrifter skal fortsatt følges. Dersom en skal bore brønn er det pålagt å rapportere dette inn til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).
For etablering av nytt avløp kreves det derimot utslippstillatelse fra kommunen. Dette skal det søkes særskilt om, og søknad kan for eksempel sendes inn sammen med byggesøknaden.

Etter plan- og bygningsloven heter det at når offentlig vann/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vann/avløpsledningen. Kommunen kan kreve at eiendommen skal knyttes til, eventuelt kan eieren på eget initiativ søke om å få knytte seg til.

For eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg er det utarbeidet egne leveringsbetingelser og abonnementsvilkår. I tillegg er det egne bestemmelser om vannmålere. Skal det installeres ny vannmåler er dette søknadspliktig via eget skjema.

Fra 1.1.2017 blir det endring i ansvarsforhold når det gjelder stikkledningene til det enkelte bygg, slik at tidligere ansvarsgrense på 50 meter fra bygning tas bort og erstattes av en fast ansvarsgrense i eiendomsgrensen. Vi endrer også dagens praksis med kostnadsdeling for å legge nye stikkledninger, til at den enkelte abonnent må ta disse kostnadene selv. For å kompensere blir tilknytningsgebyret redusert drastisk. I sum blir det lik praksis som for resten av landet, med det unntak at Bø kommune overtar den eventuelle delen av stikkledningen som er utenfor abonnentens eiendom etter at denne er lagt. Ellers i landet har abonnentene ansvaret for hele stikkledningen, uavhengig av eiendomsgrenser.

For arbeider og prosjekter på kommunale anlegg gjelder VA-normen.

Dersom dere ønsker å bli tilknyttet kommunal vannforsyning eller avløpsanlegg, eller dere ønsker å gjøre endringer eller frakoble på eksisterende anlegg som er offentlig tilknyttet, må det sendes inn skjema for arbeid på sanitæranlegg.

Leveringsbetingelser for drikkevann
Leveringsbetingelser for avløpstjenester
Bestemmelser om vannmålere
Standard abonnementsvilkår – administrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår – tekniske bestemmelser