Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie kan tilbys personer som bor hjemme og er avhengig av hjelp for å få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov. Behov for hjemmesykepleie vurderes etter kartlegging av funksjonsnivå og individuell samtale.

Tjenesten omfatter blant annet personlig stell, administrering av medisiner, sårbehandling, tilrettelegging av dagliglivet, bistand til oppfølging av sykdom og omsorg ved livets slutt.

Tjenestene kan ytes i form av veiledning, motivering, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver. Målet er at den som mottar tjenesten skal bli mest mulig selvhjulpen.

 

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er en tjeneste som bistår personer, som på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne, trenger hjelp til praktisk bistand i hjemmet. Etter en kartlegging av ressurser og evne til mestring, vurderes det hvilke tjenester som er aktuelle å tilby. Målet er at personen skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Tjenesten omfatter hjelp til renhold av oppholdsrom, ett soverom og bad, samt hjelp til annet hushold som støvsuging, tørking av støv og skift av sengetøy. Det kan ytes hjelp til vindusvask inntil to ganger i året. Tjenesten utgår når vedkommende har besøk av pårørende sammenhengende i mer enn fem dager.