Beskrivelse:

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge anlegg eller rehabilitere eller innrede eksisterende idrettsanlegg.  Et anlegg kan være alt fra en klatrehall til en alpinbakke.

Lag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.  For eksempel flerburuksanlegg, skateboardanlegg, kurver til freesbegolf, buldrevegg, trimpark, tursti, ballbinge. 

Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier osv.) faller utenfor ordningen.  Personlig utstyr (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget.

Målgruppe:

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål.  Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av lag og foreninger.

Kriterier/vilkår:

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for tilskuddet. For utfyllende informasjon les på nettsiden www.anleggsregisteret.no.

Saksbehandling:

Først skal prosjektet tas opp med Bø kommune.  Anlegg skal være omtalt i kommunens delplan «Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse» før søknaden kan tas med i kommunens prioriteringsliste. 

Delplanen er en fireårig plan som rulleres årlig eller ved behov og revideres hvert fjerde år. 

Gjeldende plan finner du her: Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016 - 2019

Rullert handlingsplan finner du her: Rullert handlingsplan 2017

Neste revidering er i 2019.

Neste steg er å utarbeide og levere søknaden elektronisk innen kommunens årlig frist som er som regel innen 15. oktober.  Anlegget skal registreres hos kommunen før det er mulig å utarbeide søknaden. 

Kommunen gjennomgår søknadene og gjør en prioritering i form av et politisk vedtak. 

Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.  Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden.  Det fattes et politisk vedtak og begrunnelse sendes sammen med vedtaket til søker. 

Dersom du har spørsmål om spillemidler eller vil diskutere ditt prosjekt ta gjerne kontakt med oss.  Det er kultur- og næringsetaten som har ansvar for saksbehandling av spillemidler i kommunen.