Fritak for eiendomsskatt for nye og rehabiliterte boliger

Jf. vedtak i Kommunestyremøte 12.12.2019, sak 69/19.

Fritak for eiendomsskatt fritidsboliger

Bø kommune har fått en del henvendelser/søknader om fritak for eiendomsskatt med bakgrunn i endring av Lov om eiendomsskatt § 7 som er gjort i år.

Lovendringen går ut på at kommunene kan frita fritidseiendommer (fritidsboliger/hytter) fra eiendomsskatt. Lovendringen trer i kraft fra 01.01.2017, som betyr at kommunene etter vedtak av kommunestyret kan i henhold til nytt punkt e) i Lov om Eiendomsskatt, frita fritidseiendommer fra eiendomsskatt fra skatteåret 2017. Dette spørsmålet vil kommunestyret ta stilling til i god tid før eventuelt eiendomsskatten for 2017 fastsettes. Det er viktig å merke seg at slikt fritak ikke er søknadsbasert. Her vil det være slik at et eventuelt fritak vil gjelde alle fritidseiendommer i kommunen.

Til eiere av fast eiendom i Bø kommune

Informasjon om eiendomsskatt i Bø kommune - taksering/oppmåling av bygninger

Bakgrunn/vedtak
Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på «Verk og bruk» fra 2015, og disse er allerede taksert. Det innføres eiendomsskatt på øvrige faste eiendommer fra 2016.  

Informasjon om eiendomsskatt

Bakgrunn/vedtak
Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på «Verk og bruk» fra 2015 og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2016.