Tjenestekontorets arbeidsoppgaver innebærer blant annet

* Behandle søknader, kartlegge og vurdere behov for tjenester

* Gjøre vedtak om tjenester innen omsorg, rehabilitering og psykisk helse

* Ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende

* Vurdere behov for individuell plan, koordinator og oppfølgingsteam

* Etablere oppfølgingsteam

* Bidra til samhandling og koordinering mellom ulike tjenesteenheter

* Gi informasjon ut til ansatte og befolkning angående tjenestetilbud

 

Bruk dette skjemaet for å søke om tjenester:

Søknad om tjenester innen pleie og omsorg

 

integration-g2bdc87614_1920

Individuell plan og koordinator

En bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP), samt få oppnevnt en koordinator som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet.

Retten til IP er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Den som er oppnevnt som koordinator, skal til enhver tid ha hovedansvaret for oppfølging av bruker og samhandling med aktørene rundt.

En koordinator skal også tilbys selv om man takker nei til IP. Ved valg av koordinator skal det legges stor vekt på brukerens ønske.

 

Brukerbrosjyre: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/ditt-liv-din-plan-til-deg-som-kan-ha-behov-for-langvarige-og-koordinerte-tjenester

 

 

Film om koordinator og individuell plan:

 

Individuell plan og koordinator - YouTube

www.youtube.com

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Har du behov for lan...

sunset-gd827c8cd7_1920

Oppfølgingsteam

En bruker med store og sammensatte behov kan ha behov for et oppfølgingsteam. Formålet med et oppfølgingsteam er å yte tilrettelagte, koordinerte og tverrfaglige tjenester.

Teamet er til enhver tid satt sammen av faginstanser bruker har behov for, og koordinator leder og sikrer kontinuitet i arbeidet. Koordinator følger også med på at teamet jobber i samsvar med brukers mål og ønsker.

baby-gcc98a6230_1920

Barnekoordinator

Hvis man venter eller har fått et barn med alvorlig sykdom, nedsatt funksjonsevne eller skade, har man rett på en barnekoordinator. Barnekoordinatoren skal blant annet sørge for å koordinere tjenestetilbudene og passe på at kommunen tar ansvar for oppfølging og tilrettelegging for barnet og familien.