Skogkompetanse deler vi med de andre kommunene i Lofoten og Vesterålen og arbeidet administreres fra Sortland kommune
Landbruksvikarordninga drives av landbrukstjenesten og ordningen administreres fra Kleiva landbruksskole. 

Vi har ansvaret for:

1. Landbruksrelatert næringsutvikling
• Jord-, skog- og hagebruk
• Landbrukstilknytta næringsutvikling( tilleggsnæringer)

2. Miljø- og ressursforvaltning
• arealforvaltning(jord-/ konsesjon- og odelslov)
• kulturlandskap
• biologisk mangfold
• forurensing
• smil- og skogbruksvirkemidlene

3. Tilskottsforvaltning
• avløserordninga for ferie og fritid
• produksjonstillegg
• miljøtilskudd
• sjukelønnsordninga
• landbruksvikarordninga

4. Støttefunksjoner
• kontrolloppgaver
• statistikk
• beredskapsplaner

5. Viltforvaltninga
• Sekretær for viltnemnda
• Ettersøk etter skadet vilt
• Øvrige viltfaglige forvaltningsoppgaver

Kommunale ordninger:
• Planlegging, veiledning av jordforbedringstiltak som nydyrking, grøfting og andre kulturtekniske tiltak
• Veterinærtjenesten - regional vaktordning
• Tilskudd til Landbrukstjenesten