Skjema A-Å


A Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)Avløp - arbeid med sanitæranlegg
B Barnehage - Ny plass (KF-119B)Barnehage - Oppsigelse (KF-102)
D Deling av grunneiendom (KF-415)
E Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
F Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)Forespørsel om papirskjema (KF-248)Fritak fra bo- og driveplikt (KF-147)Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)
G Gjenpart av nabovarsel (KF-207)GravemeldingGrunneiendommen uten deling / grensepåvisning etter målebrev (KF-282)
H Henvendelse til kommunen (KF-327)Historiske arkiv - begjæring om innsyn (KF-469)Høringsuttalelse (KF-239)
I Innmelding skole (KF-130)Innsynsbegjæring (KF-390)
K Kartbestilling (KF-275)Kommunal bolig - leie (KF-138)Krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv (KF-385)Kulturskolen - søknadsskjema
L Ledsagerbevis - søknadsskjemaLån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)
M Meldeskjema for nyansatt - A (KF-702)Melding om bygning og tilbygg som er unntatt søknadspliktMelding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak (KF-417)Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (klageskjema)Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
N NabovarselNabovarsel (KF-208)Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel (KF-370)Nabovarsel, KvitteringNabovarsel, Opplysninger iNæringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
O Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)
P Piper/ildsted - Endringsmelding (KF-162)
R Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-234)Ris og ros til kommunen (KF-280)
S Salgsbevilling for alkohol (KF-124)Sanitæranlegg - avløp / utslipp spredt bebyggelse (KF-363)Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)Skatteattest - Bestilling av (KF-435)Skatteattest - melding om (KF-131)Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)Skjenkebevilling (KF-423)Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273F)Skoleskyss - Søknad om (KF-165)Spørsmål til formannskapet (KF-241)Søknad om avfyring av fyrverkeriSøknad om endring av tillatelseSøknad om konsesjon på erverv av fast eiendomSøknad om oppdrag som støttekontaktSøknad om startlån og tilskudd Søknad om tjenester innen pleie og omsorg PDF document ODT document Søknadsskjema for støttekontaktordningenSøknadsskjemaer og blanketter til byggesaken
T Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418)Tillatelse til tiltak, søknad omTiltak uten ansvarsrett, søknad omTimeregistrering og fraværsliste (KF-711)
V Vann - arbeid med sanitæranleggVannavstengning - bestilling (KF-470)Vannmåler - installasjon, endring, demonteringVannmåleravlesning (KF-262)Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)