1. FORMÅL

Kommunestyret skal gjennom sitt virke bidra til

  • et funksjonsdyktig folkestyre
  • en rasjonell og effektiv forvaltning
  • en bærekraftig utvikling
  • den enkeltes rettssikkerhet
  • og en helhetlig politisk styring

2. VALG og SAMMENSETNING

Kommunestyret består av 19 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode.  Kommunestyret velger leder og nestleder.

I tillegg har 2 medlemmer valgt av  ungdomsrådet og 2 medlemmer valgt av  eldrerådet

møte- og talerett i alle kommunestyresaker. Representanter fra ungdomsrådet og eldrerådet har ikke rett til å delta i lukkede møter, dersom kommunestyret selv ikke innvilger slik rett i enkeltsaker (kst-sak 0081/02).

3. VIRKEOMRÅDE

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Det treffes vedtak på vegne av kommunen i alle typer saker så langt ikke annet følger av lov eller særskilte delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret skal påse at det kommunale regnskapet revideres på betryggende måte.

4. FORBEREDELSE AV SAKER FOR KOMMUNESTYRET

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet.

Møteleder vurderer og beslutter om saken er klar for behandling.

Saker som behandles i kommunestyret skal som hovedregel legges fram med innstilling fra enten kontrollutvalg, formannskap eller et av hovedutvalgene. En sak skal som hovedregel ikke behandles i mer enn en underinstans før behandling i kommunestyret.

Møtet skal som hovedregel starte kl. 1400, og møtet skal fortrinnsvis heves senest kl. 2000.

5. INNKALLING

Ordfører innkaller kommunestyret etter fastsatt møteplan eller når ordfører finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Møteleder setter opp saksliste og sender innkallingen til hver representant i kommunestyret.

Innkallingen sendes også 1/3 av vararepresentantene for hver liste.

Innkallingen skal være utsendt minst 10 dager før møtedato.

Innkallingen til konstituerende møte følger kommunens bestemmelser.

Til møtet hvor hovedforhandlingene om budsjett og økonomiplan er lagt skal innkallingen være utsendt minst 14 dager før møtedato.

Møtet skal kunngjøres på høvelig vis. Dvs. til bibliotekene, samt saksliste til Radio Bø og oppslag butikker og utlegging av saksliste på kommunens hjemmeside.

Saksliste og dokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten skal være tilgjengelig for allmennheten.

6. INHABILITET

Medlemmene har plikt til å vurdere sin egen habilitet og i god til si fra om forhold som kan gjøre dem inhabile. Beskjed til møteleder skal helst skje i så god tid at det er mulig å innkalle varamedlem.

Avgjørelse om et medlems habilitet/inhabilitet treffes av kommunestyret, uten at medlemmet selv deltar.

Inhabilitet i forvaltningsloven § 6:

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak:

a) når han selv er part i saken

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når han er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte

e) Når han leder eller har ledende stilling i , eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interessert tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av kongen.»

og i kommunelovens §40 nr. 3:

«Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningslovens kap. II, med følgende særregler:

a)  Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring    o.l. for slike verv.

b)  Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved     tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak,     skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ.

c) Ved behandling av klager etter forvaltningsloven §28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte

som var med på å treffet det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved           tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.

 

Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.»

og kommunelovens §40 nr. 4:

     «Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunn tilsier dette.»

7. FORFALL

Den som er valgt som medlem av kommunestyret plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall.

Et medlem eller et innkalt varamedlem som ikke kan møte på grunn av gyldig forfall melder

fra om dette til møteleder. Forfallsgrunn skal oppgis.

Varamedlem  kalles inn umiddelbart.

8. MØTERETT UTOVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER

Rådmannen har møte - og talerett - personlig eller ved en av sine underordnede.

To medlemmer av ungdomsrådet og to medlemmer fra eldrerådet har møte- og talerett i alle sakene i kommunestyret. Medlemmene gis imidlertidtid ikke rett til å delta i lukkede møter, dersom kommunestyret selv ikke innvilger slik rett i enkeltsaker.

Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet. Det må enten være supplerende saksopplysninger fra administrasjonens side som det er praktisk å formidle ved andre personer enn rådmannen eller den som møter på hans eller hennes vegne, eller partsinnlegg som tillates før den egentlige beslutningsprosessen tar til. Det må ikke tillates at saksbehandler eller utenforstående gis anledning til å delta i debatter mellom de folkevalgte – hvis det ikke er særskilt hjemmel for slik talerett. 

9. ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER

Kommunestyrets møte holdes for åpne dører.

Kommunestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller tungtveiende private eller offentlige interesse tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller kommunestyret vedtar det. Personalsaker behandles alltid for lukkede dører.

Dersom en sak behandles for lukkede dører plikter alle tilstedeværende å bevare taushet om forhandlingen.

10. MØTELEDER

Kommunestyremøtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

11. PRESSE

Møteleder legger til rette for best mulig arbeidsforhold for pressen. Forhandlingene i åpne møter kan tas opp på lydbånd, video e.l. eller kringkastes over radio eller fjernsyn såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.

12. ÅPNING AV MØTET

Til den tid møtet er berammet foretar møteleder opprop. Dersom minst halvparten av medlemmene er til stede og innkallingen godkjent, er møtet satt.

Kommunestyret kan bare utøve sin myndighet i lovlig satt møte.

Fra kommunestyret er satt til møtet er slutt kan ingen av medlemmene forlate møte uten innvilget permisjon fra møteleder.

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter at møtet er satt melder seg til møteleder før de tar sete.

13. REKKEFØLGEN FOR BEHANDLING AV SAKENE

Etter at møtet er lovlig satt refererer møteleder den utsendte sakslisten.

Det gjøres rede for eventuelle innkomne spørsmål, interpellasjoner og forslag til endringer av sakslisten.

Saker som ikke står på den utsendte sakslisten kan realitetsbehandles hvis ikke ordfører eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på sakslisten.

Ethvert medlem kan rette forespørsel til ordfører i møtet - også om saker som ikke står på sakslisten.

Spørsmål og interpellasjoner besvares som hovedregel til slutt i møtet.

Kommunestyret vedtar med alminnelig flertall rekkefølgen for behandling av sakene - den endelige sakslisten. Dersom det ikke foreslås endringer, tillegg eller utsettelser i forhold til den utsendte saksliste, gjelder denne uten særskilt votering.

14. FORESPØRSLER

Forespørsler behandles etter kommunelovens §34, pkt. 2.

Eventuelle forslag som settes fram i forbindelse med forespørsler behandles etter reglene i pkt. 13, 3. avsnitt. (pkt. om rekkefølge).

15. KOMMUNESTYRETS FORHANDLINGER

Møteleder gir en kort redegjørelse for saken og refererer forslaget fra innstillende organ.

Møteleder spør om noen vil ha ordet til saken. Talerne får ordet i den rekkefølgen de har bedt om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møteleder rekkefølgen.

Taler skal benytte talerstolen.

Replikker og spørsmål til forretningsorden tillates etter sedvane.

Taleren skal rette sine ord til møteleder og holde seg nøye til den sak som er tatt under behandling.

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen. Upassende adferd eller tale er ikke tillatt.

Overtrer noen disse bestemmelsene påtaler møteleder dette. Retter taleren seg likevel ikke etter reglementet, kan møteleder frata vedkommende ordet - eller ved avstemming avgjøre om vedkommende skal stenges ute for resten av møtet.

Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å påpeke de bestemmelser som er gitt i reglement eller for å rette opp åpenbare misforståelser fra talerens side.

Dersom møteleder ønsker å ta del i debatten skal ledelsen av forhandlingene overlates til nestleder.

Kommunestyret kan vedta eller møteleder bestemme begrenset taletid.

Ved avslutningen av debatten skal møteleder gi tydelig beskjed om når strek for å tegne seg på talerlisten blir satt.

16. FORSLAG

Forslag kan bare settes fram av kommunestyrets medlemmer og politiske organ som er gitt slik kompetanse.

Særlig lovbestemmelser kan også gi slik rett.

Forslag skal leveres skriftlig og undertegnet forslagsstiller til møteleder. Møteleder refererer forslag etter at det er satt fram.

17. AVSTEMMINGER

Når møteleder anser at en sak er utdebattert gir hun/han tydelig beskjed om at saken tas opp til avstemming.

Bare de medlemmene som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemming har rett til å stemme. Alle har plikt til å avgi stemme. Ved valg og ansettelser er det anledning til å stemme blankt.

Er saken det skal stemmes over delt opp i flere spørsmål, eller det er flere forslag, skal det som hovedregel voteres særskilt over hvert enkelt spørsmål/forslag.

Alternativ votering i slike tilfeller skal bare benyttes dersom samtlige medlemmer er enig om dette.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis - hvis ikke annet følger av kommuneloven (innføring av parlamentarisk styreform, krever 2/3 flertall - realitets - avgjørelse i sak som ikke er oppført på sakslisten ved innkallingen kan bare treffes hvis ikke leder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette).

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er ordførers stemme avgjørende.

Ved behandlingen av økonomiplan og budsjett stemmes det ved den endelige avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de 2 forslag som fikk flest stemmer ved denne.

Ved valg og ansettelser kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming.

Avstemmingen iverksettes på en av disse måter:

  • ved stilltiende aksept
  • ved å vise stemmetegn f.eks. ved håndsopprekning
  • ved skriftlig avstemming

18. PRØVEAVSTEMMING

Før endelig avstemming i en sak kan kommunestyret vedta å gjennomføre en prøveavstemming som ikke er bindende.

19. ORDEN I SALEN

Ordfører skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Talerne skal ikke bli avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne forstyrrer forhandlingene på en slik måte at det strider mot god orden, skal møtet heves og orden gjenopprettes før møtet kan settes igjen.

20. FØRING AV MØTEBOK

Kommunestyret fører møtebok for sine møter. Møtebokbladene merkes med sidetall fortløpende og innbindes.

I møteboken skal det fremgå på hvilket tidspunkt forhandlingene fant sted, hvem som var til stede, hvilke saker som var til behandling, forslag, avstemninger og vedtak.

Ved møtets begynnelse velges 2 representanter til å underskrive møteboka.

21. GODTGJØRELSER

Godtgjørelser gis i samsvar med eget regulativ.

22. INNSYNSRETT

Folkevalgtes innsynsrett reguleres i et særskilt reglement.

23. LOVLIGHETSKONTROLL

3 eller flere medlemmer av kommunestyret kan innen 3 uker bringe avgjørelse truffet av et folkevalgt organ eller en ansatt inn for staten (fylkesmannen eller et departement) til kontroll av avgjørelsens lovlighet.

24. GYLDIGHET

Kommunestyrets reglement gjelder for alle organ i kommunen dersom ikke kommunestyret særskilt vedtar noe annet.

Reglementet gjelder fra 19.05.04 til kommunestyret eksplisitt vedtar noe annet.

Reglementet skal behandles i hver valgperiode.