Møteinnkallinger til kommunestyret 2017

Møteklubbe

 

Møteinnkalling Kst 07.12.17.pdf
- Regulativ 2018.pdf
- Økonomiplan 2018-2021.pdf
- Tekst til investeringsbudsjett.pdf

 

Møteinnkalling Kst 30.11.17.pdf
Tertialrapport 2 2017.pdf

Vedlegg til arealplanen:
- 1. Plankart 20171112.pdf
- 2. Bestemmelser og retningslinjer KPA Bø 17.11.pdf
- 3. Planbeskrivelse 13.11.20.pdf
- 4. Konsekvensutredning 13.11.pdf 
- 5. ROS-analyse 8.06.2017.pdf 
- 6. Kart Fareområder.pdf
- 7. Kart Friluftsliv .pdf
- 8. Kart Dyrket mark.pdf
- 9. Kart Kulturminner.pdf
- 10. Kart Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
- 11.Nordland Fylkeskommune.pdf
- 12.Fylkesmannen i Nordland.pdf
- 13.Merknadsbehandling etter høring.pdf
- 14. Innspill dok 1 til 62.pdf
- 15. Innspill dok 62 til 97.pdf
- 16. Arealplan høring dok 109-133.pdf
- 17.Arealplan høring dok 134-170.pdf

 

Kommunestyremøte 28.09.2017. endret til 05.10.17 .pdf

Tilleggssak: Nye vedtekter Vesterålen Regionråd.pdf

 

Kommunestyremøte 22.06.17.pdf

Div. vedlegg:
- Saksprotokoller fra fsk-møte 15.06.17.pdf
- Årsrapport 2016.pdf
- Kostra og nøkkeltall.pdf
- Regnskap 2016.pdf

Vedlegg til arealplanen:
Kulturminner.pdf
Fareområder.pdf
Friluftsliv.pdf
Dyrket mark.pdf
Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
Bestemmelser og retningslinjer KPA.pdf
Illustrasjonskart med reguleringsplaner.pdf
Konsekvensutredning.pdf
Planbeskrivelse.pdf
PLANKART.pdf
ROS-analyse.pdf

 

KST-møte  11.05.17.pdf
Vedlegg:
Forv.rev.rapp 2017 off anskaffelser.pdf
Fra formannskap og Eldreråd:
- Innstillinger til kst 11.05.17.pdf

 

Kst-møte 16.02.17.pdf
Mulig tilleggssak utsendt 10.02.17:
Revidert eiermelding, Vesterålskraft as.pdf

Vedlegg:
FSK-vedtak fra møte 02.02.17.pdf