Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan.  Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften. Kontrollutvalget skal:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp
  • I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre.  Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på.  Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak.  Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.
Kontrollutvalgsleder Rolf Hugo Eriksen, tlf. 975 94560, e-post: rolf.eriksen@vkbb.no

Sekretariats tjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, avdelingskontor Svolvær
Postadresse: Rådhuset, 8305 SVOLVÆR
Telefon: 754 20439/95109002
Epost: knut@k-sek.no

Hovedkontor:
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes
Telefon: 778 71066
E-post: inger@k-sek.no

Web: http://www.k-sek.no

Revisjon for Bø kommune utføres av KomRev NORD IKS, hovedkontor Harstad
Postadresse:  Postboks 823, 9488 Harstad
Telefon sentralbord: 770 41400
Telefon oppdragsansvarlig revisor: 770 41405/916 06059
E-post oppdragsansvarlig revisor: inge.johannessen@komrevnord.no
Web: http://www.komrevnord.no