reglement

REGLEMENT FOR RÅD FOR ELDRE (Bø eldreråd)

 

 

1. Hjemmel

Råd for eldre (Bø eldreråd) opprettes i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 5-12 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom av 17.6.2019.

 

2. Formål

Eldrerådet er partipolitisk nøytralt og er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen.

Eldrerådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre i Bø i alle saker som angår eldre sine behov og interesser, herunder spørsmål om universiell utforming. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører eldre som gruppe. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

 

3. Sammensetning

Bø eldreråd skal bestå av fem medlemmer hvor flertallet av medlemmene skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Hvert kjønn skal som følge av kommunelovens bestemmelser være representert med minst 40 %.

Varamedlemmer skal være i nummerert rekkefølge.

Eldrerådet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder

 

4. Valg

Kommunestyret velger medlemmer til eldrerådet for valgperioden.

Organisasjoner i kommunen som representerer eldre har rett til å foreslå kandidater.

 

5. Møter

Møter hodes etter en oppsatt plan.

Møter kan holdes når leder eller minst to av rådets medlemmer krever det.

Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller i medhold av kommunelovens § 31.

Minst halvparten av representantene må være tilstede for at møtet i eldrerådet skal være vedtaksfør, dette i henhold til kommunelovens § 11-9.

 

6. Oppgaver

To medlemmer fra eldrerådet får møte og talerett i kommunestyret og ett medlem gis møte og talerett i formannskapet. Eldrerådet velger selv hvem som skal møte.

Eldrerådet skal vært år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.

Eldrerådet skal gis nødvendig opplæring.

Kommunestyret kan gi eldrerådet myndighet til å fordele bevilgninger.

Bø kommune skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Eldrerådet kan på eget initiativ gi uttalelse om enhver sak rådet finner hensiktsmessig og som berører eldre i kommunen. Det gjelder bl.a. budsjett og økonomiplan, alle plandokument og andre saker som fremmes til politisk behandling.

 

7. Sekretariat

Kommunen skal stille sekretariat for eldrerådet.

Kommunelovens regler i kap. 11 om saksbehandlingen i folkevalgte organer gjelder for Eldrerådet

 

8. Økonomi

Kommunestyret skal vedta budsjett og sørge for nødvendige bevilgninger til eldrerådets drift.

Eldrerådet disponerer eget budsjett.

 

9. Godtgjørelse

Medlemmene av Bø eldreråd får møte og reisegodtgjørelse etter det til enhver tid gjeldene «Godtgjørelsesregulativ for folkevalgte i Bø kommune»