1. FORMÅL

Formannskapet skal gjennom sitt virke bidra til
- et funksjonsdyktig folkestyre
- en rasjonell og effektiv forvaltning
- en bærekraftig utvikling
- den enkeltes rettsikkerhet
- og en helhetlig politisk styring

Formannskapet har et spesielt ansvar for å styre kommunens næringspolitikk, arbeidsgiver-politikk og gjennomføringen av investeringsprosjekter.

Formannskapet har også et spesielt ansvar for informasjon om kommunal virksomhet.

2. VALG OG SAMMENSETNING

Formannskapet består av 5 medlemmer. Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer.

Valget skal foregå som forholdsvalg og skal finne sted på kommunestyrets konstituerende møte.

Valget av formannskap gjelder for 4 år – inntil nytt konstituerende møte.

3. VIRKEOMRÅDE

- Formannskapet skal på kommunestyrets vegne bidra til å koordinere kommunens drift og virksomhet for øvrig
- Formannskapet skal forberede alle plansaker, økonomisaker og større saker av særskilt viktighet for kommunestyret
- Formannskapet gir særskilt innstilling til økonomiplan, budsjett og skattevedtak
- Formannskapet behandler og gir innstilling til kommunestyret i alle type rapporteringer. Formannskapet gir særskilt innstilling til kommunestyret i årsrapporten
- Formannskapet har utvidet myndighet i hastesaker, jamfør Kommunelovens, § 13.
- Formannskapet gis avgjørelsesmyndighet på kommunestyrets vegne i medhold av Kommunelovens § 8, nr. 3, siste ledd i følgende saker:

a) Formannskapet skal anta konsulenter og anbud i forbindelse med investerings- og
byggeprosjekter
b) Formannskapet skal vedta oppstart av / og holdes løpende orientert om investering- og byggeprosjekter.
Rådmannen skal gi løpende orientering om investerings- og byggeprosjekter.
c) Formannskapet skal godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår osv. i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak.
d) Formannskapet har delegert budsjettmyndighet for postene: 1.1000, 1.1001, 1.1002, 1.1003, 1.1004, 1.1005, 1.1006, 1.1007, 1.1009, 1.1009, 1.1100, 1.1101, 1.1200, 1.1201, 1.1203
e) Formannskapets medlemmer er særskilt klagenemnd, valgstyre, beredskapsråd og arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalg. Møter i disse organene holdes adskilt fra møtene i formannskap og det føres egne protokoller.

4. FORBEREDELSE AV SAKER FOR FORMANNSKAPET

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet.

5. INNKALLING

Ordfører innkaller formannskapet etter fastsatt møteplan eller når møteleder finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Ordfører setter opp saksliste og sender innkallingen til hver representant i formannskapet. Innkallingen sendes også 1/3 av vararepresentantene for hver liste.

Innkallingen skal være mottatt minst 4 dager før møtedato.

Møtet skal kunngjøres på høvelig vis. Ordfører fastsetter nærmere bestemmelser.
Saksliste og dokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten skal være tilgjengelig for allmenheten.

6. INHABILITET

Medlemmene har plikt til å vurdere sin egen habilitet og i god til si fra om forhold som kan gjøre dem inhabile. Beskjed til ordfører skal helst skje i så god tid at det er mulig å innkalle varamedlem.

Avgjørelse om et medlems habilitet/inhabilitet treffes av formannskapet, uten at medlemmet selv deltar.

For øvrig vises til forvaltning- og kommunelovens bestemmelser om inhabilitet.

7. FORFALL

Den som er valgt som medlem av formannskapet plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall.

Et medlem eller et innkalt varamedlem som ikke kan møte på grunn av gyldig forfall melder fra om dette.

Varamedlem kalles inn umiddelbart.

8. MØTERETT UTOVER FORMANNSKAPETS MEDLEMMER

Rådmannen har møte - og talerett personlig eller ved en av sine underordnede.

9. ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER

Formannskapet møte holdes for åpne dører.

Formannskapet kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller tungtveiende private eller offentlige interesse tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis ordfører krever det eller formannskapet vedtar det. Personalsaker behandles alltid for lukkede dører.

Dersom en sak behandles for lukkede dører plikter alle tilstedeværende å bevare taushet om forhandlingen

10. MØTELEDER

Formannskapet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

11. PRESSE

Ordfører legger til rette for best mulig arbeidsforhold for pressen. Forhandlingene i åpne møter kan tas opp på lydbånd, video e.l. eller kringkastes over radio eller fjernsyn såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.

12. ÅPNING AV MØTET

Til den tid møtet er berammet foretar møteleder opprop. Dersom minst halvparten av medlemmene er til stede og innkallingen godkjent, er møtet satt.

Formannskapet kan bare utøve sin myndighet i lovlig satt møte.

Fra formannskapet er satt til møtet er slutt kan ingen av medlemmene forlate møte uten innvilget permisjon fra møteleder
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter at møtet er satt melder seg til møteleder før de tar sete.

13. REKKEFØLGEN FOR BEHANDLING AV SAKENE

Etter at møtet er lovlig satt refererer møteleder den utsendte sakslisten.

Det gjøres rede for eventuelle innkomne forespørsler, interpellasjoner og forslag til endringer av sakslisten.

Saker som ikke står på den utsendte sakslisten kan realitetsbehandles hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

Formannskapet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på sakslisten.

Ethvert medlem kan rette forespørsel til møteleder i møtet - også om saker som ikke står på sakslisten.

Forespørsel og interpellasjoner besvares som hovedregel til slutt i møtet.

Formannskapet vedtar med alminnelig flertall rekkefølgen for behandling av sakene - den endelige sakslisten.

14. FORESPØRSLER OG INTERPELLASJONER

Forespørsel:

Alle representanter kan rette forespørsler i formannskapet.

Til forskjell fra interpellasjon, skal en forespørsel være kort.  Debatt er ikke tillatt, men representanten kan sette frem en tilleggsforespørsel.  Tilleggsforespørsel og svar skal ikke overstige 2 minutter.

Det er ikke anledning å fremme forslag i forbindelse med en forespørsel.

Dersom forespørrer forventer svar i løpet av møtet, må forespørselen være levert ordførers kontor senest før møtets åpning.

 

Interpellasjon:

En interpellasjon er et slags grunngitt spørsmål.  Gjennom interpellasjon, kan representant i formannskapet ta opp saker og forhold som ikke står på den ordinære sakslisten.

Interpellasjon besvares av møteleder.

Interpellasjon skal være levert ordførers kontor senest 3 dager før formannskapets  møtedag.

Taletiden ved behandling av interpellasjon er begrenset.

Den som setter fram interpellasjon og den som svarer, har hver 10 minutter til rådighet.  Deretter er det samlet satt av inntil 20 minutter til debatt, med maksimalt 3 minutter på hvert innlegg.

Med unntak av interpellant og møteleder, kan ingen ta ordet mer enn en gang.

Ved behov, kan formannskapet vedta å forlenge debatten.

Interpellanten har mulighet for å foreslå at interpellasjonen oversendes rådmannen til utredning.

Eventuelle forslag som settes fram i forbindelse med forespørsler behandles etter reglene i pkt. 13, 3.avsnitt.

15. FORMANNSKAPETS FORHANDLINGER

Møteleder gir en kort redegjørelse for saken og refererer forslaget fra innstillende organ.

Møteleder spør om noen vil ha ordet til saken. Talerne får ordet i den rekkefølgen de har bedt om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møteleder rekkefølgen.

Replikker og spørsmål til forretningsorden tillates etter sedvane.

Taleren skal rette sine ord til møteleder og holde seg nøye til den sak som er tatt under behandling.

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen. Upassende adferd eller tale er ikke tillatt.

Overtrer noen disse bestemmelsene påtaler møteleder dette. Retter taleren seg likevel ikke etter reglementet, kan møteleder frata vedkommende ordet - eller ved avstemming avgjøre om vedkommende skal stenges ute for resten av møtet.

Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å påpeke de bestemmelser som er gitt i reglement eller for å rette opp åpenbare misforståelser fra talerens side.

Dersom møteleder ønsker å ta del i debatten skal ledelsen av forhandlingene overlates til nestleder.

Formannskapet kan vedta eller møteleder bestemme begrenset taletid.

Ved avslutningen av debatten skal møteleder gi tydelig beskjed om når strek for å tegne seg på talerlisten blir satt.


Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet. Det må enten være supplerende saksopplysninger fra administrasjonens side som det er praktisk å formidle ved andre personer enn rådmannen eller den som møter på hans eller hennes vegne, eller partsinnlegg som tillates før den egentlige beslutningsprosessen tar til. Det må ikke tillates at saksbehandler eller utenforstående gis anledning til å delta i selve debatter mellom de folkevalgte - hvis det ikke er særskilt hjemmel for slik talerett.

16. FORSLAG

Forslag kan bare settes fram av rådmannen, formannskapets medlemmer og politiske organ som er gitt slik kompetanse.

Særlig lovbestemmelser kan også gi slik rett.

Forslag skal leveres skriftlig og undertegnet forslagsstiller til møteleder. Møteleder refererer forslag etter at det er satt fram.

17. AVSTEMMINGER

Når møteleder anser at en sak er utdebattert gir hun/han tydelig beskjed om at saken tas opp til avstemming.

Bare de medlemmene som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemming har rett til å stemme. Alle har plikt til å avgi stemme. Ved valg og ansettelser er det anledning til å stemme blankt.

Er saken det skal stemmes over delt opp i flere punkt, skal det som hovedregel voteres særskilt over hvert enkelt punkt.

Alternativ votering i slike tilfeller skal bare benyttes dersom samtlige medlemmer er enig om dette.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis - hvis ikke annet følger av kommuneloven (innføring av parlamentarisk styreform, krever 2/3 flertall).  Realitetsavgjørelse i sak som ikke er oppført på sakslisten ved innkallingen kan bare treffes hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette).

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møteleders stemme avgjørende.

Ved behandlingen av økonomiplan og budsjett stemmes det ved den endelige avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de 2 forslag som fikk flest stemmer.

Ved valg og ansettelser kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming.

Avstemmingen iverksettes på en av disse måter:

· ved stilltiende aksept
· ved å vise stemmetegn f.eks. ved håndsopprekning
· ved skriftlig avstemming

18. PRØVEAVSTEMMING

Før endelig avstemming i en sak kan formannskapet vedta å gjennomføre en prøveavstemming som ikke er bindende.

19. ORDEN I SALEN

Møteleder skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Talerne skal ikke bli avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne forstyrrer forhandlingene på en slik måte at det strider mot god orden, skal møtet heves og orden gjenopprettes før møtet kan settes igjen.

20. FØRING AV MØTEBOK OG MØTEPROTOKOLL

Formannskapet fører møtebok for sine møter. Møteboken skal inneholde møteinnkalling og møteprotokoll. Møtebokbladene merkes med sidetall fortløpende og innbindes.
I møteprotokollen skal det fremgå tid og sted for møtet, hvem som møtte og hvem som var fraværende, hvilke saker som ble behandlet samt alle fremsatte forslag, avstemninger og vedtak.

Ved møtets begynnelse velges 2 representanter til å underskrive møteprotokollen.

21. GODTGJØRELSER

Godtgjørelser gis i samsvar med eget regulativ.

22. INNSYNSRETT

Folkevalgtes innsynsrett reguleres i et særskilt reglement.

23. LOVLIGHETSKONTROLL

3 eller flere medlemmer av formannskapet kan innen 3 uker bringe avgjørelse truffet av et folkevalgt organ eller en ansatt inn for staten (fylkesmannen eller et departement) til kontroll av avgjørelsens lovlighet.