Varsling
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Straume sentrum vest. Samtidig varsels det, iht. plan- og bygningsloven § 17, oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. Tiltakshaver er Norsk Prosjektutvikling AS og Hoxa Holdning AS. HS Arealplan AS er engasjert som plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av forretninger, tjenesteyting, kontorformål og parkering innenfor planområdet.

Beliggenhet og planområde
Planområdets beliggenhet er i Straume, som er Bø kommunes administrative sentrum. Avstanden til Bø kommunehus er 450 meter i gangavstand.

 

Planområdet - Straume sentrum vest.jpg

Figur 1: Planområdets beliggenhet i Bø kommune, fremhevet med rød sirkel.

 

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Plangrensen omfatter selve eiendommene der nytt anlegg planlegges, samt tilstøtende arealer for offentlig veiareal og frisiktsoner. Ny planlagt bebyggelse vil benytte adkomstveien som ligger på gnr/bnr 37/122, som også benyttes av bensinstasjonen på gnr/bnr 37/114.

 

figur2.jpg

Figur 2: Forslag til plangrense er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 13,8 daa.

 

Saksdokumenter:

 

Merknader
Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 20.04.2023 rettes til:

HS arealplan:
hs@hsarealplan.no 
Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy