Ny tilskuddsordning for lag og foreninger

Bø gym og turn

Kulturmidler og omdømmemidler er samlet til en felles ordning som lag og foreninger kan søke tilskudd fra. 

Kommunestyret vedtok i juni i år nye retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger.  Tilskuddsordningene «kulturmidler» med avsatte 70 000,- og «omdømmemidler» med avsatte 40 000,- er slått sammen til en felles ordning «tilskudd til lag og foreninger» med en pott på 110 000,-.  Endringen er gjort for å forenkle søknads- og tildelingsprosessen for søkere og saksbehandler slik at Bø kommune kan på en bedre måte støtte det viktige arbeidet lag og foreninger gjør for Bø-samfunnet.

Hva er endringene?

Den største endringen er at tilskudd som går til drift vil være forbeholdt lag og foreninger som har barn og unge som aktive/deltakende medlemmer.  Disse lagene vil få tildelt tilskudd etter en fordelingsnøkkel med kr 100,- per aktiv medlem under 18 år.  Lag som er berettiget driftsmidler skal søke innen en årlig frist som settes til 15. april.  I år er denne fristen flyttet til 15. september.

For øvrige søknader har vi fjernet søknadsfristen. Søknad om tilskudd til prosjekt, etablering eller kompetanseheving kan leveres hele året og vil bli behandlet fortløpende. Har ditt lag eller forening et godt prosjekt som bidrar til det gode liv i Bø og/eller som bidrar til et positivt omdømme for Bø kan dere søke om tilskudd.  Her også vil søknader som retter seg mot barn- og unge bli prioritert og tiltak som bidrar til et helsefremmede bo- og nærmiljø vil også kunne få vektlagt dette i vurderingen av søknaden.   

Krav til søknaden er også endret og forenklet for søkeren.  For mer informasjon om hvordan du kan søke tilskudd til ditt lag og forening lese mer her: Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger