Bakgrunn for saken
Planforslaget er utarbeidet av September arkitekter AS. Tiltakshaver er Are Høve, som skal etablere et eget selskapet for anlegget.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Nordryggeneset for etablering av overnatting og utleieenheter med tilhørende fasiliteter. Området vil samtidig tilrettelegges, opparbeides og gjøres mer tilgjengelig og dermed kunne bli et mer attraktivt frilufts- og rekreasjonsområde for allmenheten.

Området mot sjø med ny fylling reguleres til overnatting. Mindre del av sjø reguleres til småbåtanlegg som mudres for etablering av flytebrygge og båtutsett, samt friluftsformål i sjø og vassdrag. Øvrig formål i sjø vil være bruk og vern av sjø og vassdrag.

Et mindre område i sørvest planlegges for inntil fem overnatting/utleiehytter. Utleiehytter kan eventuelt fradeles samlet eller enkeltvis. Øvrige områder vil være friområder og uteoppholdsareal.

Flyfoto over området (kommunekart.com). Planens avgrensning hvit stiplet linje

Flyfoto over området (kommunekart.com). Planens avgrensning er innenfor hvit stiplet linje.

 

Plandokumenter:

 

Merknader/uttalelser til planforslaget rettes til post@boe.kommune.no innen 13. mai 2023

Eventuelt pr. post:
Bø kommune
Rådhuset
Veaveien 50
8475 Straumsjøen

 

Har du noen spørsmål, så kan de rettes til planlegger i Bø kommune, Line Henriette Benjaminsen på line.benjaminsen@boe.kommune.no