FORMANNSKAPSMØTER 2017

Møteklubbe

 

Møteinnkalling Fsk 07.12.17.pdf

Møteinnkalling Fsk 23.11.17.pdf  

Øk plan 2018-2021 Budsjett 2018.pdf
- Tekst til investeringsbudsjett.pdf
- Regulativ 2018.pdf

Vedlegg til arealplanen:
- 1. Plankart 20171112.pdf
- 2. Bestemmelser og retningslinjer KPA Bø 17.11.pdf
3. Planbeskrivelse 13.11.2017.pdf
- 4. Konsekvensutredning 13.11.2017.pdf 
- 5. ROS-analyse 8.06.2017.pdf 
- 6. Kart Fareområder.pdf
- 7. Kart Friluftsliv.pdf
- 8. Kart Dyrket mark.pdf
- 9. Kart Kulturminner.pdf
- 10. Kart Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
- 11.Nordland Fylkeskommune.pdf
- 12.Fylkesmannen i Nordland.pdf
- 13.Merknadsbehandling etter høring.pdf
- 14. Innspill dok 1 til 62.pdf
- 15. Innspill dok 62 til 97.pdf
- 16. Arealplan høring dok 109-133.pdf
- 17.Arealplan høring dok 134-170.pdf

 

Fsk-møte 19.10.2017

Vedlegg til arealplanen:

1.Merknadsbehandling etter høring.pdf
2.Arealplan innspill dok 109-133.pdf
3.Arealplan innspill dok 134-170.pdf
4.Sametinget
5.Nordland Fylkeskommune.pdf
6.Fylkesmannen i Nordland.pdf

 

Fsk-møte (møtedokumenter uten b-saken) 21.09.17.pdf


Fsk-møte 07.09.2017.pdf

Fsk-møte 15.06.17.pdf
Div. vedlegg:
- Årsrapport 2016.pdf
- Kostra og nøkkeltall.pdf
- Regnsk 2016.pdf
Vedlegg til arealplanen:
Kulturminner.pdf
Fareområder.pdf
Friluftsliv.pdf
Dyrket mark.pdf
Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
Bestemmelser og retningslinjer KPA.pdf
Illustrasjonskart med reguleringsplaner.pdf
Konsekvensutredning.pdf
Planbeskrivelse.pdf
PLANKART.pdf
ROS-analyse.pdf

Fsk-møte 01.06.17.pdf

Fsk-møte 27.04.17.pdf
Vedlegg:

Status mobil- og bredbånd - Forslag til forbedringer.pdf

Fsk-møte 09.03.17.pdf

Fsk-møte 16.02.17.pdf

Fsk-møte 02.02.17.pdf