Bø kommune kan fra 01.01.18 foreta vigsler

Brudepar

Bø kommune har vedtatt retningslinjer for ikke-kirkelige vigsler i kommunen. Ordfører og varaordfører innehar vigselsmyndigheten i kommunen.
Les mer for å se retningslinjene.

1. Lovgrunnlag
Dette reglementet bygger på Ekteskapsloven, forskrift om melding og registrering av vigsel, forskrift om kommunale vigsler og rundskriv Q-11/2017 fra Barne- og likestillingsdepartementet.

2. Vigselsmyndighet
I Bø kommune er det ordfører og varaordfører som innehar vigselsmyndighet.

3. Hvem kan vigsles i Bø kommune
Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere.
Bø kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolkene selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

4. Forberedelse til vigselen
Før inngåelse av ekteskap må brudeparet sørge for gyldig prøvingsattest. Denne er det Folkeregistermyndigheten som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside.
Det kan tidligst avtales vigsel fra det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest.

5. Sted for vigsel
Vigsel vil vanligvis gjennomføres på ordførers kontor eller i kommunestyresalen.
Vigselen kan etter ønske fra brudefolkene foretas annet sted i kommunen. Vigsleren må i slike tilfeller godkjenne stedet for vigselen.

6. Tidspunkt for vigsel
I Bø kommune er det fleksibilitet for når det tilbys vigsler, men nødvendige ressurser er best tilgjengelig innenfor normalarbeidstid. Tidspunkt for vigsel må avtales i god og kan tidligst gjennomføres fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

7. Rammer for vigselen
Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes og vil vanligvis bli opplest på bokmål. Brudefolkene må på forhånd avtale om seremonien skal skje på annet språk. For andre språk enn norsk og engelsk må brudefolkene selv sørge for kvalifisert tolk.
Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette må være to myndige personer. Det tilligger brudefolkene å sørge for at vitner er tilstede.
Hvis seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag må dette være avtalt med vigsler på forhånd, og skje innenfor oppsatt tidsrom.
Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag under vigselsseremonien organiseres og bestilles av brudefolkene.
En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår for å inngå gyldig ekteskap er oppfylt, utsette vigselen og pålegge brudefolkene å skaffe bevis for at vilkåret er oppfylt.

8. Melding om vigsel og registrering
I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.
Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.
Bø kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

9. Kostnader knyttet til vigselen
For kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap, gjelder følgende;
Vigsler foretatt på rådhuset og som gjennomføres i kommunens normalarbeidstid, er gratis.
Ønsker brudefolkene vigsel annet sted eller utenfor kommunens normalarbeidstid, tar kommunen betaling for nødvendige merkostnader.
Andre som vil vigsles i Bø kommune må dekke kommunens nødvendige kostnader i tilknytning til vigselen.
Ved alle vigsler skal kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk og andre kunstneriske innslag dekkes av brudefolkene selv. Det samme gjelder kostnader til tolk.
Kommunen skal i god tid før vigselen informere brudefolkene om kostnadene. Informasjonen skal gis i skriftlig form.

10. Kontaktinformasjon i kommunen
Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Bø kommune sender sin henvendelse til post@boe.kommune.no, eller i brev til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.
I henvendelsen oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.
Vigslere i Bø kommune pr. 1.1.2018:
Ordfører Sture Pedersen, tlf. 90744959
Varaordfører Jenny Tande Fagereng tlf. 41527497