-Jeg er veldig glad over å ha fått denne løsningen på plass, sier fagleder Astrid Ramberg ved Fellestjenesten i Bø kommune.

Du kan lese postlisten her

Faglederen sier at noen dokumenter ikke vil være mulig å laste ned automatisk. Som før kan publikum begjære innsyn i disse, men mange av dem vil typisk være omfattet av reglene om lovbestemt taushetsplikt, som det ikke vil bli gitt innsyn i.

-I 2023 behandlet Fellestjenesten 1828 innsynsbegjæringer. Dette var en økning på om lag 300 begjæringer fra 2022. Innbyggerne i Bø har rett til å se det meste i kommunens postjournaler, og mange benytter seg av denne retten. Omfanget er blitt stort, og jeg regner med at vi vil spare tid fordi vi slipper å svare på mange innsynsbegjæringer.

Faglederen sier at Bø kommune har et ønske om å være så åpen som loven tillater, og at hun regner de åpne postjournalene som et gledelig fremskritt i ønsket retning.