Bø kommune er positiv til vegetasjon og bruk av denne på og ved eiendommer. I enkelte situasjoner kan hekker, busker og trær imidlertid være til hinder for ferdsel på veiene, spesielt med henblikk på utføring av offentlige tjenester som veivedlikehold (grøfting, grusing, høvling, snøbrøyting m.m.), samt lastebil-/busstransport etc. (renovasjonsbil, melkebil, personbefordring m.m.). I tillegg kan det skape trafikkfarlige situasjoner, spesielt ved veikryss, gangfelt og avkjørsler. For å bedre framkommeligheten og unngå skader på kjøretøy/maskiner, samt bedre trafikksikkerheten, ønsker Bø kommune at det blir foretatt rydding og fjerning av vegetasjon i nødvendig omfang. Vi vil med dette pålegge grunneiere hvor det i henhold til foran skrevne er behov for å foreta rydding og fjerning av vegetasjon å utføre dette snarest mulig og senest 8.oktobert 2017.

I kryss må det ryddes minimum 2 meter ut fra veikant og i en høyde på minimum 4 meter fra veikant. Med hjemmel i Nabolovens §12 vil for øvrig vegetasjon som ikke blir ryddet og fjernet innen rimelig tid, bli ryddet av kommunen uten nærmere varsel, og alt avfall vil bli etterlatt på deres eiendom. I h.h.t. Veglovens kapittel 5 §29 til og med §34 pålegges eier eller bruker av eiendommen bl.a. ansvar for at krav til fri sikt i avkjørsler/veikryss blir opprettholdt.

Ved yttligere spørsmål kontakt Christine Berger på teknisk etat på tlf:  761 14 302 eller christine.berger@boe.kommune.no


Utsendt SMS:
I henholdt til naboloven §12 og vegloven §34 ber Bø kommune grunneiere langs kommunale veier og kryss om å rydde og klippe trær og greiner langs veiene. Dette må gjøres før uke 41. Hvis ikke vil Bø kommune foreta rydding uten nærmere varsel. Mer info på kommunens hjemmesider. Hilsen Teknisk etat

Utsendt Tale:
Melding fra teknisk etat Bø kommune. I henholdt til nabo loven §12 og vegloven §34, ber Bø kommune grunneiere langs kommunale veier og kryss om å rydde og klippe trær og greiner langs veiene. Dette må gjøres før uke 41. Hvis ikke vil Bø kommune foreta rydding uten nærmere varsel. Mer info på kommunens hjemmesider.