Den 16.02.2023 vedtok formannskapet å legge planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033 ut på høring og offentlig ettersyn.

Bø kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags kommune vi ønsker å ha, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem. Planprogrammet redegjør for hvilke temaer som skal tas opp i kommuneplanens samfunnsdel og beskriver hvilken medvirkning det legges opp til i planarbeidet. Den nye samfunnsdelen skal være ferdig siste kvartal 2023.

Planprogrammet beskriver:

  • Bakgrunn for planarbeidet.
  • Målet med planarbeidet.
  • Føringer for planarbeidet.
  • Status og utviklingstrekk
  • Prioriterte tema og satsingsområder
  • Opplegg for organisering, informasjon, medvirkning og framdriftsplan.

Etter høringsperioden, vil programmet med innkomne høringsinnspill bli lagt fram for politisk behandling og fastsetting i kommunestyret. Planprogrammet, slik det endelig vedtas, vil utgjøre kommunestyrets bestilling til innhold og prosess for arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen.

 

Saksdokumenter

Forslag til planprogram finner du her:

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Saksfremlegget:

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - saksfremlegg.pdf

Vedtaket: 

Saksprotokoll Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.pdf

 

Medvirkning

Vi ønsker dine innspill og forslag til hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Hvem mener du bør være med i arbeidet, og hvilke tema bør vi snakke om?

 

Du kan komme med innspill og forslag til planprogrammet på e-post til:

post@boe.kommune.no 

 

Frist for innspill er 11. april. Alle innspill må merkes med «Innspill planprogram samfunnsdel 2023».

 

For informasjon om planarbeidet, kontakt planlegger i Bø kommune, Line Henriette Benjaminsen: line.benjaminsen@boe.kommune.no