Retninglinjer for tilskudd til lag og foreninger

Vedtatt i kommunestyret den 14.06.2018. Sak nr. 18/265

1. Lag og foreninger kan etter søknad innvilges tilskudd til tiltak som bidrar til det gode liv i Bø og/eller som bidrar til et positivt omdømme for Bø.

 

Tilskudd kan gå til:

- Drift av lag og foreninger som har barn og unge som aktive/deltakende medlemmer. Tilskudd tildeles etter fordelingsnøkkel kr 100,- per aktiv medlem under 18 år.

- Etableringsstøtte for nye lag og foreninger. Fast sum 3000,-.

- Prosjekter, arrangementer og andre former for tiltak i regi av frivillig sektor, her også i form av kjøp av profilering for kommunen

- Kompetanseheving

 

2. Alle lag og foreninger registrert i Brønnøysundregisteret som driver en eller annen kulturell virksomhet i Bø kommune kan søke. Slike tilskudd kan ikke tildeles bedrifter eller privatpersoner. Søknader med tiltak som retter seg mot barn- og unge eller som bidrar til et helsefremmede bo- og nærmiljø vil kunne få vektlagt dette i vurderingen av søknaden.

 

3. Følgende opplysninger bør framkomme i søknaden:

- Nødvendige opplysninger om organisasjonen – hvem er søker?

- Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – hva er målet?

- Budsjett – som minimum kreves et kostnadsoverslag samt en beskrivelse av andre inntektskilder

- Søknadssum

- Ved søknader om driftstilskudd skal medlemslister legges ved

 

4. Søknaden sendes elektronisk til post@boe.kommune.no eller per brev til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

 

5. Midlene vedtas av kommunestyret i de årlige budsjettene. Tilskudd kan kun tildeles for inneværende budsjettår og så lenge det er penger igjen på budsjettet. Søknader behandles fortløpende.  Søknadsfrist for driftsmidler 15. april.  (frist for driftsmidler første år med ny ordning 2018 er 15.september)