Detaljregulering for Steinsvik boliger, plan-ID 18672016.001, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å utvikle et område i Steinsvik, på eiendommen til tidligere Steinsvik Materiallager, til bolig- og fritidsbebyggelse med tilhørende utomhusanlegg. Målet med planarbeidet er å etablere et boligområde, for både helårsboliger og fritidsboliger på eiendommene gnr. 16 bnr. 35, 44 og 45 i Steinsvik i Bø. Boligområdet skal ha både enkeltstående boenheter og sammenhengende enheter.

 

Bakgrunn for saken

Detaljreguleringsplanen for Steinsvik boliger ble enstemmig vedtatt i formannskapet 27.04.2017 i sak 23/17. Forslagsstiller ønsker nå å foreta en endring på reguleringsplanen. Problemet er at planen ikke er gyldig, fordi den kun ble vedtatt i formannskapet og ikke i kommunestyret. For å kunne gjøre endringer i planen, så måtte den først få et endelig vedtak i kommunestyret. Saksgangen blir derfor at formannskapet vedtok planforslaget på nytt, og deretter ble det lagt frem for endelig vedtak hos kommunestyret.

 

Saksdokumenter:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Perspektiv - juridisk bindende tegning

Situasjonsplan - tegning nr. aoo2001

Snitt A-A og B-B - tegning nr. aao20101

Snitt C-C og D-D - tegning nr. aao20102

Saksprotokoll - Sluttbehandling kommunestyret 04.05.2023

Saksfremlegg - sluttbehandling kommunestyret 04.05.2023

Melding om vedtak - formannskapsmøte 27.04.2017

 

Fristen for å klage på vedtaket er satt til 10.06.2023. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til:

Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen. Eller helst per e-post til post@boe.kommune.no, merket med «Klage Steinsvik boliger, plan-ID 18672016.001»