Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg sier at fast eiendom som er tilknyttet eller pålagt tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg, direkte eller gjennom felles privat stikkledning, skal betale vann- og avløpsgebyrer.
I henhold til loven skal det være engangsgebyr for tilknytning til kommunalt anlegg, samt årsgebyr for årlig forbruk.
Loven sier også at kommunen skal fastsette størrelsen på gebyrene samt gi nærmere regler for gjennomføring og innkreving gjennom egne forskrifter.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A omhandler kommunale vann- og avløpsgebyrer, og gir rammene for gebyrene.

Samlet sett skal ikke gebyrene overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren, såkalt selvkostprinsipp. Bare kostnader som direkte eller indirekte har normal sammenheng med en forsvarlig forretningsmessig drift av vann- og avløpssektoren kan legges inn i gebyrgrunnlaget. Det skal skilles mellom gebyr for vann og gebyr for avløp på grunnlag av kommunens kostnader forbundet med hver av disse sektorene. Intensjonen i lovverket er at brukerne av tjenestene fullt ut skal dekke kostnadene, og at gebyrsystemet skal gi en rettferdig fordeling av kostnadene mellom de ulike abonnentgruppene.

Kommunestyret vedtok Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Bø kommune den 28.09.2016, som gjelder fra og med 01.01.2017. Forskriften inneholder bestemmelser om hvordan gebyrene skal utformes og fordeles, mens selve størrelsen på gebyrene fortsatt vil fastsettes hvert år i Regulativet. Forskriften viderefører i stor grad bestemmelsene fra dagens Regulativ, med noen mindre endringer. Blant annet vil fritidseiendommer få lavere stipulert forbruksgebyr, samt at det presiseres at næringseiendommer skal bruke vannmåler.

 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Regulativet