Bakgrunn for saken
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av Nye Bergersen Utleie AS. Møkland masseuttak ble åpnet så tidlig som på 1970-tallet i forbindelse med bygging av ny vei mellom Bø og Sortland. Massetaket har vært i drift kontinuerlig siden da, dog med uttak av relativt begrensede volumer. Også i årene framover tas det sikte på et begrenset uttak fra ressursen. Maksimale volumer er beregnet til 10.000 m3 pr år. Planområdet omfatter forekomst Møkland i ressursdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU). Forekomsten er vurdert til å ha lokal betydning som pukkressurs. Eksisterende masseuttak berører ca. 4,0 daa. Formålet med planen er å regulere inn utvidelse.

 

Planforslaget

Planforslaget 1.jpg

Område BSM1 er eksisterende masseuttak, mens BSM2 er utvidelse av dette. Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.

Som første etappe i utvinning av området vil man utvide dagens uttak mot vest og sørvest. Ved dagens byggeaktivitet i området vil det ta ca. 15 år å ta ut masser innenfor avmerket området (gul farge) på bildet under.

Planforslaget 2.jpg

Plandokumenter:

 

Merknader/uttalelser til planforslaget rettes til post@boe.kommune.no innen 13. mai 2023

Eventuelt pr. post:
Bø kommune
Rådhuset
Veaveien 50
8475 Straumsjøen

Har du noen spørsmål, så kan de rettes til planlegger i Bø kommune, Line Henriette Benjaminsen på line.benjaminsen@boe.kommune.no