De nye frivillige natteravnene vil bli invitert til et møte om kort tid, opplyser Andreassen, som sier at det var en veldig, veldig god dag på jobben da hun gikk igjennom svarskjemaene.

Hun sier at hun også har merket seg at mange foreldre og foresatte har fortalt hva de kan gjøre mer av.

- Min oppfordring til de som har meldt seg er denne: Ikke vent, gjør noe av det dere har sagt dere kan gjøre. Hvis dere finner noe som fungerer, så kan dere gjerne sende oss noen ord om det, så kan vi spre budskapet og lære av det, sier Andreassen.

 

Møtet

3. april møtte 50-60 foreldre og foresatte til et møte for å drøfte muligheter og utfordringer i ungdomsmiljøene. Det ble gjennomført et godt gruppearbeid blant foreldrene.

Ordfører Sture Pedersen og stedfortredende kommunedirektør Hans Kristian Pettersen var veldig fornøyd etter møtet.

-Engasjementet var godt og nyttig for Bø kommune, og jeg har bedt administrasjonen om å sørge for at vi følger opp de svarene foreldrene har bidratt til.

-Det skjer ved at Tverrfaglig forum overtar svarene, sier Hans Kristian Pettersen. De vil i sitt neste møte drøfte funnene fra møte og finne ut hvordan saken skal drives videre, sier Pettersen.

Kortversjon av funnene

  • Foreldre og foresatte oppfatter uhøvelig opptreden i sosiale medier og rusmisbruk som de største problemene i ungdomsgruppa. Flere andre momenter ble også nevnt (se vedlagt fil for å få full oversikt).
  • Foreldrene anerkjente foreldregruppa kan gjøre mer. Foreldre og foresatt er en del av problemet.
  • Det er problemer med offentlige transporttilbud.
  • Foreldre og foresatt peker på seg selv som en veldig viktig del av løsningen på ungdommens utfordringer, og det pekes på behovet for mer kunnskap om, og kommunikasjon med ungdommene.
  • Foreldre og foresatt peker på at det er ønskelig med endringer i skolen, mer ressurser og endringer i undervisningsopplegget ble foreslått.
  • Det var veldig få forslag som gikk direkte mot ungdommen selv, det ble under oppsummeringsmøtet tolket positivt. Det er ungdommen selv som vet best hvordan de har det, ikke foreldrene.

 

Hva skjedde på møtet?

Vibeke Ingebrigtsen, som er politikontakt for en rekke vesterålskommuner og Leif Halland, politikontakt i Bø, snakket cirka 40 minutter om hvordan de ser på saken. Halland understreket veldig sterkt at politiet er helt avhengig at meldinger om uønsket eller ulovlig atferd – ikke bare hos ungdom – skal meldes til politiet via 02800 eller 112 ved hast – og ikke i sosiale medier.

-Når vi ser på loggene våre, så skjer det veldig, veldig lite i Bø. Det er relativt få oppdrag i Bø, og få av oppdragene vi har, er knyttet til ungdom. Vi ønsker at alle negative hendelser skal meldes til operasjonssentralen (02800 eller 112, avhengig av hast og alvorlighetsgrad), lite som stort, sa Halland.

Han og Ingebrigtsen understreket at saker må meldes. Samtidig hadde de et annet budskap: Fra tid til annen vil politiet melde tilbake at hensynet til det samlede utfordringsbildet gjør at politiet ikke kan rykke direkte ut. Saken vil da bli fulgt opp senere, og det er uansett viktig å få meldt sakene.

Ingebrigtsen ba foreldrene om å være foreldre.

-Som voksen må du tørre å være kjip med din ungdom for eksempel hva angår ulovlig kjøring av motoriserte kjøretøy. 

Hun snakket også mye om bakgrunnen for at enkelte har uønsket opptreden. Typisk vil det være bakenforliggende årsaker som kan forklare oppførselen. Hun pekte på at fokuset til politiet ikke er straff når det gjelder de yngste, men et ønske om en dialog basert på tillitt.

På møtet ble det stilt spørsmål om kasting av snøball skal meldes til politiet?

-Meld fra til operasjonssentralen så får de ta en kvalifisert avgjørelse om det skal ut en patrulje. Hendelsen blir loggført, og så får man vurdere om det er nok hendelser som gjør at man må ta tak i saken på andre måter, sa Halland.

 

De fleste er veldig ok

Ungdomsleder Ivan Andreassen og Astrid Andreassen, leder for Frivillighetssentralen, snakket også med foreldrene.

Andreassen understreket at det store flertallet av ungdom i Bø, opp mot 95 prosent, er fantastiske. Han fortalte om det organiserte fritidstilbudet til Bø kommune gjennom fritidsklubben og prosjektet Bli med. Tidligere hadde ungdomsklubben fire timer åpningstid i uka. Nå er tilbudet på 12 timer. En dag i uka har 5-7-klassingene et eget tilbud og en dag i uka har 8.-10. klassingene et eget tilbud.

Astrid Andreassen snakket om Natteravn-ordningen og etterlyste flere frivillige. Hun ble hørt og fikk altså 25 nye navn.