Havforskerne mener at kvotene må settes ned til 311 587 tonn i 2025. I fjor vedtok Den norsk-russiske fiskerikommisjonen en kvote på drøyt 453.000 tonn. Neste års kvoteråd er redusert med mer enn 30 prosent. Så sent som i 2021 var anbefalt totalkvote 885.000 tonn, som i hovedsak deles mellom Norge og Russland.

På grunn av den dramatiske nedgangen inviterte Bø kommune fiskere og fiskeindustribedrifter til en mini.høring. Det var godt besøkt. 12 fiskere deltok sammen med kommunedirektøren og ordføreren.

I møtet fikk deltakerne to spørsmål: 1. Hva kan Bø kommune gjøre? Er det noe nasjonal politikk som Bø
kommune bør arbeide for å endret?

Her er innspillene fra deltakerne: 
 

Generelle kommentarer
-Stilte spørsmål ved om kvotenedgangen - i likhet med nedgangen på slutten av 1980-tallet – er nødvendig. Forskerne tok feil da.
-Påpekte at det egentlig er en trippelkrise bestående av høye renter, høy bunkerspris og fallende kvoter.
 

Innspill til løsninger/kommentarer
-Kvotebytte: Mulig å bytte bort sei og hyse til fordel for mer torsk?
-Lukking: Blåkveitefisket bør lukkes.
-Kommunale avgifter: Mulig å få til lavere kai-leie (og strøm) i perioder med lave kvoter og høyere ved høye kvoter?
-Dialog: Snakk tidlig med banken, hvis du ser at det blir nødvendig med henstand. Kan kommunen bidra til dialogen
eller være med på laget?
-Struktur: Mulig å få til en strukturkvoteordning også under 11 meter for å få like forhold for hele flåtegruppen?
-Regler: Kvotene til fritidsfiskere og turistfiskere må ned! Fritidsfiskere kan ikke tillates å fiske 2.000 kilo når alle andre
får fiske dramatisk mindre. Det samme gjelder turistfisket, som har for store kvoter avsatt.
-Avgifter: Diverse avgifter til salgslag, forskning og produktavgifter må settes ned. Det samme gjelder avgifter til
bunkers mv.
-Rekruttering: En fisker fortalte at han måtte takke nei til lærling allerede i år pga. fallende kvoter. Mulig å få støtte til å
ta lærling om bord?
-Bifangst: For mange bifangstregler på ulike arter som gjør det vanskeligere og vanskeligere å holde fisket i gang på
torsk, sei og hyse.
Leveringsplikt: Trålernes leveringsplikt. Industrien må få tilgang til fisk.
Fisket: Raudåtefisket bør stanses.
Bø kommune: De som har lån hos Bø kommune, kan kommunen gå ut over dagens ordninger?