Ringstad fylling

Høring av søknad om fylling i sjø ved Ringstad sjøhus, DHJ Eiendom AS

På vegne av Statsforvalteren i Nordland (tidligere Fylkesmannen) og tiltakshaver DHJ Eiendom AS legges søknad om fylling i sjø ved Ringstad Sjøhus ut til høring.

Oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Skagenhaugen - gnr/bnr 18/3, Bø i Vesterålen

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for turist- og fritidsbebyggelse «Skagenhaugen» i Bø kommune. Plan-ID 18672020.002.

Utsnittsbilde

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Spikarheia - gnr/bnr 16/40 og 16/60, Bø i Vesterålen

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsler Børve Borchsenius Arkitekter AS på vegne av Randviken AS igangsetting av reguleringsarbeid for Spikarheia, gbnr. 16/40 og 16/60 m.fl., Bø i Vesterålen. Rutinemessig varsles også mulig utbyggingsavtale og felles behandling av reguleringsforslag og byggesøknad, jf. pbl. § 12-15.

Paragraf

Høring av forskrift om endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Bø kommune vurderer å gjøre endring i gjeldende lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, se lovdata, og legger herved forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i 2 måneder.

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.