Møkland plankartforslag

Varsel om oppstart av privat planarbeid - reguleringsplan Møkland masseuttak

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for utvidelse av eksisterende masseuttak.


Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Ottar Bergersen & Sønner AS.

Arealplankart

Varsel om oppstart av privat planarbeid - reguleringsplan Reinshaugen massetak

Bulldozer Maskinlag AS setter nå i verk en reguleringsprosess for gjenåpning av massetaket på Reinshaugen i Bø kommune. Berørte parter inviteres med dette å komme med innspill og kommentarer til oppstartsvarselet

Illustrasjon

Endring Detaljreguleringsplan Eidet - planforslag til offentlig ettersyn

Det underrettes om at formannskapet behandlet ovennevnte planforslag i møte 03.06.2021, sak 46/2021, og fattet vedtak om å sende planen til offentlig ettersyn.

Illustrasjon

Detaljreguleringsplan for Spikarheia - planforslag til offentlig ettersyn

Det underrettes om at formannskapet behandlet ovennevnte planforslag i møte 03.06.2021, sak 49/2021, og fattet vedtak om å sende planen til offentlig ettersyn.

Varsel om Oppstart

Varsel om oppstart av privat planarbeid - endring reguleringsplan Eidet

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsendring for eiendommene gnr. 65, bnr. 48, 58, 110, 16 (del av) og 121 (del av) på Eidet i Bø kommune.

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.