Gang_sykkelfelt

Reguleringsplanarbeid på Straume - Straumsjøen - varsel om oppstart

Det planlegges en gang/sykkel-vei fra Straume til Straumsjøen. 
Frist for merknader / høringsfrist er satt til 21. juni 2019.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet
Kartskisse
Nabovarsel

Høring planprogram hovedplan VA

Bø kommune har i Formannskapet 15.05.2019, sak 40/19, vedtatt oppstart av planarbeid samt høring av forslag til planprogram for ny Hovedplan vann og avløp 2020 – 2027.

Christine Berger 2018 (7)

Høring planprogram for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020 - 2023

Bø kommune har vedtatt forslag til «Planprogram - kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020 – 2023». Planprogrammet legges nå ut på høring i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.