Eidet regplan

2. gangs høring av reguleringsplanforslag Eidet sentrum

I formannskapets møte i sak 25/2055 den 07.04.2022 ble det vedtatt at forslag til reguleringsendring for Eidet sentrum planid 18672021.003 skulle legges ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn, jf. plan og bygningsloven § 12-11.

eide_1259

Høring og offentlig ettersyn interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn. Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i vesterålskommunene gjennom et interkommunalt samarbeid iht. PBL kap. 9.https://vestreg.no/Aktuelt/?Article=264

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.