eide_1259

Høring og offentlig ettersyn interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn. Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i vesterålskommunene gjennom et interkommunalt samarbeid iht. PBL kap. 9.https://vestreg.no/Aktuelt/?Article=264

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.