BUT består av følgende faste medlemmer:

Helsesykepleier
Vesterålen barnevern
Skole- og barnehagekonsulent
Helsestasjonslege
Tjenestekontoret

I tillegg til de faste representantene, vil det vurderes hvilke andre samarbeidspartnere det er naturlig å kalle inn til møte.
Foreldre/foresatte til barn som henvises til BUT deltar på møtet. Det er opp til den enkelte familie å avgjøre om barnet/ungdommen skal møte.

Andre aktuelle samarbeidspartnere kan være representanter fra:
Skole, barnehage, PPD, BUP, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut osv. 

BUTs oppgaver er å:

  • skape en møteplass mellom aktørene som ivaretar det enkelte barn/ ungdom/familie
  • gi råd/veiledning
  • vurdere rett til individuell plan
  • vurdere behov for oppfølgingsteam og avgjøre hvem som skal være koordinator 
  • avslutte oppfølgingsteam når behovet ikke er til stede mer

Henvisningsrutiner:

Alle som har med barn, unge og deres familier å gjøre kan henvise til BUT, også foreldre og pårørende.
Etter mottatt henvisning, vil BUT i samarbeid med den henviste/pårørende kalle inn aktuelle deltakere til møte.          
I møteinnkallingen sendes også henvisningen og samtykkeerklæring for gjennomlesing.