Våre naboer i Øksnes har greid å etablere en sterk faglig konferanse med tema fiskerier og samfunn som det bare er å ta av seg hatten for!
Skreikonferansen ser ikke bare på fiskerienes utfordringer i form fiskeritekniske spørsmål, men ser på fiskeriene i et samfunnsperspektiv. Mens samfunn i tidligere tider var sterkt påvirket av fiskeriene, er fiskeriene i dag kanskje enda sterkere påvirket av samfunnet rundt. Det har aldri vært flere krav til bærekraft, vern og grønn omstilling, det er økt trusselbilde som reiser spørsmål om sikker matforsyning og totalberedskap - Hvilke løsninger trenger vi da? Har vi slike løsninger?
Dette er viktige diskusjoner også for oss i Bø.
Ønsker du å delta på skreikonferansen og få halve deltakeravgiften dekket, så sender du en epost til næringskonsulenten: lise.mangseth@boe.kommune.no
Du finner Skreikonferansen på Facebook og på www.skreikonferansen.no finner du blant annet følgende tekst

Vekst, Vern og Vilje

Kreativ overlevelse langs Eggakanten

Det har aldri vært flere krav om bærekraft, vern og grønn omstilling. Et økt trusselbilde reiser spørsmål om sikker matforsyning og totalberedskap. Og nå endrer også skreien retning og stikker nordover for kaldere hav. Vi har høye krav, men få konkrete løsninger. Tar vi de rette valgene for å sikre vår framtid som fiskerinasjon?

På Skreikonferansen 2024 skal vi snakke om løsningene vi trenger for å ivareta hensyn mellom vekst og vern. Både vilje og evne til endring, har vi historisk dekning for. Vi har tross alt holdt på med kreativ overlevelse langs Eggakanten de siste 8000 årene.

Vekst

Endrede rammebetingelser med kvotenedgang og arealkonflikter, og miljøhensyn og en ny markedssituasjon treffer fiskerinæringen hardt. Hvordan kan fiskeri- og havbruksnæringen oppnå økonomisk vekst samtidig som den opprettholder og beskytter de marine økosystemene, og hvordan kan skreien bygge Nord-Norge også i fremtiden?

Vern

Havet er i endring, konsekvensene for økosystemene er alvorlige og økt global konkurranse utfordrer oss på både produksjon og kvalitet. Samtidig maler krig og konflikt dystre bilder i samfunnet og for næringa, der forsvaret krever mer og mer space for å overvåke ressurser vi allerede konkurrerer om. Vi snakker om hvordan vekst møter vern, og hvordan vi deler på havet.

Vilje

Når rammebetingelsene er i endring, og skreien er den samme, må fangstmetoder, produksjon og forvaltning endre seg. Vi ser på det vi gjør i dag, og vi ser på hva teknologi og innovasjon kan gi oss for å skape nye løsninger. Har vi vilje til å gjøre det som skal til?

Debatt

Tradisjonen tro avslutter Skreikonferansen med en debatt.