Ifølge plan- og bygningsloven (pbl § 10-1) skal kommunen vedta en ny planstrategi innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert. En planstrategi er en strategi for planleggingen i kommunen og skal angi hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i fireårsperioden. Gjennom arbeidet med ny planstrategi skal kommunen vurdere utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for kommunen. Planstrategien skal ifølge loven ta stilling til om kommuneplanen skal revideres. Andre sentrale planer som er gjeldende blir også gjennomgått med tanke på om de skal opprettholdes, rulleres eller fases ut. Om kommunen har nye plan- og utredningsbehov tas dette inn i planstrategien.

Planstrategien er retningsgivende for kommunens arbeid. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne.

Høringsdokument: Forslag til Planstrategi 2024-2027

Merknader og innspill kan sendes til post@boe.kommune.no