Forskrift vedtatt av Bø kommunestyre 04.02.16

Ordensreglement for Straume skole

1. Innledning

§ 1. Hjemmel 
Med hjemmel i opplæringslovens § 2-9 og § 2-10 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61), har Bø kommune den 4.februar 2016 vedtatt ordensreglement for grunnskolene i Bø kommune 

§ 2. Formål
Bø kommune skal ha en god skole for alle elevene i grunnskolen i kommunen uavhengig av hvilken skole elevene går på, slik at skolen er preget av læringslyst, samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for hverandre, slik at elevene kan nå målsettingene som er fastsatt i Kunnskapsløft Bø.

Reglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene bruker sine positive ressurser for å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle. 

§ 3.  Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for alle grunnskolene i Bø kommune. Ordensreglementet gjelder også skolens tilbud om leksehjelp- og SFO med unntak av § 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9.

Ordensreglementet kan ikke fravikes, med unntak av punkt 4.10, etter vedtak i Skolemiljøutvalget og punktene 6.6, 6,7 etter vedtak av rektor. 

Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, uavhengig av hvor denne foregår.

Reglementet gjelder også på skoleveien og i skolebussen.

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes når elever bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Ordensreglementet er grunnlaget for evaluering med og uten karakterer i orden og oppførsel.

I tillegg til ordensreglementet gis Skolemiljøutvalget ved skolen myndighet til å vedta egne trivselsregler for den enkelte skole.

Den enkelte klasse i skolen kan i tillegg ha egne klasseregler innenfor rammen av dette ordensreglementet.

Sanksjoner ved brudd på trivselsregler kan ikke gå ut over innholdet i ordensreglementet.

 

2. Regler for orden og oppførsel 

Grunnskolen i Bø skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på skolene.

Alle elever skal følge ordensreglementet og vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.

 

§ 4. Regler for å skape et godt arbeidsmiljø i klassen og på skolen
4.1       Vær høflig, hjelpsom og vis hensyn og respekt for andre.

4.2       Hold arbeidsro i timene og vis respekt for læringsaktivitetene.

4.3       Rett deg etter de voksnes beskjeder og avgjørelser.

4.4       Møt forberedt til undervisningen og gjør skolearbeidet til avtalt tid.

4.5       Fusk i skolearbeidet er ikke tillatt.

4.6       Møt presis til timer og avtaler.

4.7       Hold god orden.

4.8       Skolens regler for bruk av ikt og nettvett skal følges og gjelder som del av ordensreglementet.

4.9       Dersom det er nødvendig å forlate undervisningen, må det innhentes tillatelse fra lærer.

4.10    Private gjenstander inkludert elektroniske gjenstander som er unødvendige for opplæringen skal ligge i skolesekken om de må bringes med til skolen. Elektroniske gjenstander skal være avslått og ikke synlig i skoletiden. Tas private gjenstander med på skolen, er dette på eget ansvar.

4.11    Foreldre/foresatte skal uten ugrunnet opphold levere melding til skolen ved alle typer fravær.

4.12     Dyr kan ikke tas med til skolen uten særskilt tillatelse.

 

§ 5. Regler for at skolens bøker, materiell, inventar og anlegg skal holdes i god stand
5.1       Ta godt vare på alt som tilhører skolen. Hold området rent og ryddig både ute og inne.    All søppel skal i søppelbøtte.

5.2       Stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.

5.3       Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen. Verdisaker som tas med på skolen, tas med på eget ansvar.

5.4      La andres eiendeler være i fred.

 

§ 6. Regler for å skape et godt og trygt skolemiljø
6.1       Mobbing og krenkende adferd skal ikke forekomme.

6.2       Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn, og er ikke tillatt.

6.3       Det er ikke tillatt å ta bilder, film eller gjøre lydopptak uten tillatelse.

6.4       Ikke skap eller delta i farlig og voldsom aktivitet. Ikke ta med farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre.

6.5       Ved behov for å gå utenfor skolens område i skoletiden, må det innhentes tillatelse fra lærer.

6.6       Snøballkasting er ikke tillatt.

6.7       Godteri, tyggegummi og brus skal ikke nytes i skoletiden.

6.8       Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av snustobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi.

6.9    Rasistiske utsagn og krenkende handlinger er ikke tillatt.

6.10    Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.

6.11    Seksuell trakassering er ikke tillatt. 

 

3. Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet 

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.  Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i § 7, hvis ikke annet er særskilt nevnt.

§7. Tiltak som kan gjennomføres ved brudd på ordensreglene eller regler som følger av lovverk

7.1       Muntlig eller skriftlig irettesettelse og/eller advarsel fra lærer og eller annen ansatt ved skolen.

7.2       Skolen kontakter hjemmet og involverer foresatte

7.3       Skolen kan inndra gjenstander ut skoledagen. Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til elevens foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

7.4       Pålegg om å gjennomføre oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.). Etter avtale med foresatte kan oppgaven utføres etter skoletid.

7.5       Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors/læreres avgjørelse. Elever i 1. – 4. trinn bortvises under tilsyn.            

7.6       Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.

7.7       Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors avgjørelse.

7.8       Midlertidig eller permanent bytte av arbeidsplass, gruppe, klasse eller skole.

7.9       Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel

7.10       Ved bevisste eller ubetenksomme ødeleggelser eller hærverk skal skolen vurdere erstatningskrav rettet mot eleven eller dennes foresatte. Jfr. Skadeerstatningsloven.

7.11    Alvorlige saker meldes til kommunen som vurderer å anmelde saken.

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement.

Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges.

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Fysisk refsing er ikke tillatt.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkeltmedlemmer av gruppen.

 

§ 8. Straffbare forhold

Straffbare forhold og mistanke om straffbare forhold skal meldes til kommunen og politiet.

Rektor utarbeider grunnlaget for anmeldelse og det er skole- og barnehagesjefen som signerer eventuell anmeldelse.

Dersom en elev begår en straffbar handling mot en medelev eller ansatt, må offeret eller offerets foresatte få uttale seg før grunnlag for anmeldelse utformes og anmeldelse leveres.

Forholdet vil anmeldes uavhengig av om offer er elev eller ansatt. 

Rektor må i hvert enkelt tilfelle avveie mellom hensynet til den enkelte elev og skolens generelle oppdrageransvar, før grunnlag for anmeldelse utformes.

 

4. Saksbehandling 

§ 9. Enkeltvedtak

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9 og § 2-10, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens herunder kap III - kap. VI ved enkeltvedtak. 

 

§ 10. Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

10.1    Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

10.2    Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes.

10.3    I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.

10.4    Avgjørelsen bør begrunnes, og avgjørelser om utvisning eller inndragelse av mobiltelefon eller andre gjenstander skal alltid begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig.

 

5. Ikrafttredelse

Ordensreglementet gjelder fra 04.02.2016.