Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram - Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Den interkommunale kystsoneplanen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner - som hver for seg skal vedta planen.
Høringsfrist 07. februar 2020.
Annonsen
Forslag til planprogram - kystsoneplan Veseterålen