Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Skagenhaugen - gnr/bnr 18/3, Bø i Vesterålen

Oppstart

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for turist- og fritidsbebyggelse «Skagenhaugen» i Bø kommune. Plan-ID 18672020.002.

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Walla & Co AS.

Oppstart av planarbeid ble vedtatt i Formannskapsmøte den 14.1.2021, sak 8/2021.

Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet.

Referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativet er vedlagt.

Innspill sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller på e-post til dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 28.3.2021.

Planinitiativ
Plankart
Oppstartsmøte referat